Dziś godzina rozmiar tekstu: - A + Mapa Strony  |  Kontakt

ue-btn1
GODOW banerek www1

gminazenergia

Turystyczny Portal Mapowy

Turystyczny Portal Mapowy

nasi-lokalni-tworcy

mieszkancy50

poprzednim miesiącu lipiec 2019 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31

Informacja o języku migowym w Urzędzie Gminy Godów

Zobacz więcej >>

Statystyki:
Odwiedziny dziś:16
Odwiedziny wczoraj:253
W ostatnim tygodniu:1390
W ostatnim miesiącu:5980
Wszystkich odwiedzin:796740

Wykaz nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Godów przeznaczonym do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

herb Gminy_Godów

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

będącej przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Godów

przeznaczonym do zbycia

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 
Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków:
jednostka ewidencyjna: Godów
obręb ewidencyjny: Skrzyszów
właściciel: Skarb Państwa
użytkownik wieczysty: Gmina Godów
dzialki zwaly_20190409

Dział III i IV księgi wieczystej KW nr GL1W/00066395/6 wolne są od wpisów.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań ani praw osób trzecich.

Działki gruntu położone są w Skrzyszowie w sąsiedztwie autostrady A-1, około 2 km od zjazdu z autostrady. Stanowią byłe składowisko kamienia dołowego nieczynnej KWK „1 Maja”, częściowo zrekultywowane w kierunku leśnym, ukształtowanie terenu zróżnicowane ze znacznymi różnicami poziomów. Dojazd odbywa się drogą technologiczną autostrady A1 z ulicy 1 Maja w Skrzyszowie (droga dojazdowa nr 16), w stosunku do której Gmina Godów sprawuje zarząd na mocy Porozumienia zawartego z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach. Uzbrojenie terenu – brak.  Nieruchomość składa się z czterech działek, które tworzą trzy nie połączone ze sobą obszary, oddzielone wąskimi pasami gruntu, do których Gmina nie posiada tytułu prawnego. W terenie brak wyraźnych granic między poszczególnymi działkami.  

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów,uchwalonym uchwałą nr XXXVIII/276/2017 Rady Gminy Godów z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów w jej granicach administracyjnych, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 05 grudnia 2017 r., poz. 6558 w/w nieruchomość stanowi w przeważającej części  teren obiektów produkcyjnych i usługowych – symbol na planie B3PU i B2PU.

Ponadto stanowi w części tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m² (symbol na planie B1UC), częściowo tereny dróg publicznych klasy „główna ruchu przyspieszonego” (symbol na planie B3KDGP”), częściowo tereny dróg publicznych klasy „dojazdowa” (symbol na planie B3KDL). Pełny tekst planu dostępny jest na stronie internetowej Gminy Godów, pod adresem:  www.godow.pl.

Działka nr 1601/96 o pow. 3,6151 ha jest niezabudowana.

Wzdłuż południowej granicy działek nr 1597/128, 1598/113 i 1599/92 zlokalizowana jest budowla hydrotechniczna, będąca ujęciami i zrzutami wody opadowej, tj. rów opaskowy o długości około 550 m, około 2 m szerokości i  0,5 m głębokości. Aktualnie rów jest niedrożny, zarośnięty samosiewami drzew i krzewów, stopień zużycia budowli określono na 80%. Urządzenie stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności.

Dopuszczalny sposób zagospodarowania – zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego.

Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budowli hydrotechnicznej  określona została została przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 3.069.460,00 zł netto (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych), w tym:

prawo użytkowania wieczystego gruntu – 3.063.887,00 zł netto

prawo własności budowli hydrotechnicznej – 5.573,00 zł netto

Łączna wartość brutto: 3.206.029,40 zł.

 

Cenę wywoławczą zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budowli hydrotechnicznej ustalono na kwotę 3.360.852,00 zł netto (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 00/100).

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie  przepisami.

 

Aktualna opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa, obliczona wg stawki 3% na dzień oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, stanowi kwotę 12.939,28 zł. Opłaty wnoszone są jednorazowo do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.

Wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste podlega aktualizacji nie częściej niż raz na trzy lata, wg zasad określonych w art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Organem właściwym w przedmiocie aktualizacji opłaty jest Starosta wodzisławski.

 

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym praw własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jej spadkobiercą.

W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wynikającą z wyżej powołanych punktów.

    

Osoby wymienione w punktach 1 i 2 mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 21 maja  2019 r.  włącznie.

Warunkiem skorzystania z pierwszeństwa jest złożenie pisemnego wniosku w  Urzędzie Gminy Godów, przed upływem w/w terminu, oraz złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Koszty związane ze sprzedażą ponosi nabywca.

 

Dodatkowe informacje uzyskać można w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Godów (tel. 32 47 65 065, wewn. 23).

 

Wykaz zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godów oraz na stronie internetowej www.godow.pl , w dniach od 09 do 30 kwietnia 2019 r.

Informację o zamieszczeniu wykazu publikuje się w Nowinach Wodzisławskich.

 

Wykaz - format PDF
 

Mapa - format JPGOpublikowano: wtorek, 09, kwiecień 2019 11:26
zmień wygląd:

logo-rodo
logo-jakosc-powietrza

Kontakt z Urzędem


Urząd Gminy Godów
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów

tel.: +48 32/ 476 50 65
tel./fax: +48 32/ 476 51 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Godziny urzędowania:
Pn: 7:00 – 17:00
Wt – Cz: 7:00 – 15:00
Pt 7:00 - 13:00

obywatel.gov.pl
Posterunek Policji
Planowane imprezy Relacje z imprez
Powrót do poprzedniej strony Powrót do góry strony Powrót do strony głównej transparent