Urząd Gminy w Godowie

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00

Informacja o monitoringu wizyjnym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuje się pracowników oraz klientów Urzędu Gminy Godów, że:

  1. Urząd Gminy Godów oraz najbliższy teren urzędu podlega ciągłemu monitorowaniu poprzez rejestrację i zapisywanie obrazu (wizji). Informacja o monitoringu wizyjnym  w postaci piktogramu i niniejszej klauzuli informacyjnej umieszczona jest w widocznym miejscu przy wejściu do urzędu i jest łatwo dostrzegalna, a jej celem jest skuteczne poinformowanie pracowników i klientów urzędu o stosowanym monitoringu wizyjnym.
  2. Administratorem przetwarzanych w ramach monitoringu wizyjnego danych osobowych w postaci wizerunku osób jest Wójt Gminy Godów. Adres Urzędu Gminy Godów: 44-340 Godów ul. 1 Maja 53, tel. 32 476 50 65.
  3. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Daniel Wodecki, tel. 32 476 50 65, w. 27, email: daniel.wodecki@godow.pl
  4. Dane w postaci zapisu obrazu, w tym wizerunku pracowników oraz klientów urzędu, gromadzone są w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników urzędu, ochrony mienia urzędu oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić urząd na szkodę. Monitoring przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa i służy jako pomoc przy ujawnianiu wykroczeń przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu. Monitoring może być wykorzystywany w celu utrwalania dowodów popełnienia przestępstw lub wykroczeń.
  5. Rejestracja obrazu realizowana jest na podstawie art. 222 Kodeksu Pracy w związku z art. 5 oraz art. 6 ust.1 lit. a, c i f RODO.
  6. Zapis obrazu, w tym wizerunek osób (pracowników oraz klientów urzędu) nie jest publikowany. Zapis nie jest udostępniany podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Zapis może być udostępniony Policji - na jej wniosek, w celach dowodowych. Dane z monitoringu nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  7. Dane osobowe w postaci wizerunku osób, od momentu nagrania (zapisu) przechowywane są przez okres 1 miesiąca, po czym zostają nadpisane w sposób uniemożliwiający ich ponowne odtworzenie. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  8. W uzasadnionych przypadkach klienci oraz pracownicy urzędu mają prawo dostępu do zapisu. Klienci oraz pracownicy urzędu mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich wizerunku narusza przepisy RODO.
  9. W celu zapewnienia skutecznej realizacji celów, o których mowa w pkt 4, mając na uwadze fakt, że usunięcie wizerunku poszczególnych osób z zapisu jest technicznie bardzo trudne do wykonania (lub niewykonalne), prawo do usunięcia części zapisu, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo przeniesienia danych do innego administratora nie mają w tym przypadku zastosowania.
  10. W związku z tym, że pracownicy oraz klienci urzędu są świadomi monitorowania i zapisu obrazu, wchodząc do urzędu domyślnie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku. Niniejsza zgoda jest wyrażona w sposób dorozumiany.
do góry