Urząd Gminy w Godowie

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00

Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest wykorzystywanie systemów alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym jej niebezpieczeństwem. W tym celu na terenie Gminy Godów wykorzystuje się syreny alarmowe zlokalizowane na jednostkach ochotniczych straży pożarnych. Sygnały alarmowe przekazywane zastępczymi środkami alarmowymi (dzwony, gong itp.) ustala właściwy terenowo szef obrony cywilnej.

 

Alarmy

Ogłoszenie alarmu

Ogłoszenie alarmu odbywa się poprzez akustyczny system alarmowy - modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut.

Alarm można również ogłosić przez środki masowego przekazu:

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (przyczyna, rodzaj alarmu itp.) ............... dla ................

Wizualny sygnał alarmowy to znak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej.

Odwołanie alarmu

Odwołanie alarmu odbywa się poprzez ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

Może być również powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (przyczyna, rodzaj alarmu itp.) ............... dla ................

 

UPRZEDZENIA

Wszelkie uprzedzenia o zagrożeniach skażeniami, zakażeniami czy o klęskach żywiołowych podawane są za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie ....................................... około godz. ....... min. ...... może nastąpić skażenie ..........................(rodzaj skażenia) w kierunku ...................)

Odwołanie uprzedzenia

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ..................................... (rodzaj skażenia) dla .................................

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Odwołanie uprzedzenia

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu

..................................... (rodzaj zakażenia) dla ...............................

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ..................  (rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

Odwołanie uprzedzenia

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu

.................................... (rodzaj klęski) dla ..........................

Postępowanie po usłyszeniu sygnału alarmowego

Po usłyszeniu sygnału alarmowego należy działać szybko, ale rozważnie. Jeżeli nie ma możliwości ukrycia się w budowli ochronnej, należy ukryć się w dowolnym zagłębieniu terenu lub za inną trwałą osłonę. Należy zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi, ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych. Stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach.

Przebywając na terenie otwartym należy zwrócić uwagę na kierunek wiatru (obserwować unoszące się dymy, pary), opuścić zagrożony rejon (prostopadle do kierunku wiatru) stosując się do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez specjalistyczne służby, udać się do najbliższych budynków.

Osoby przebywające w pomieszczeniach zamkniętych, które z jakichkolwiek przyczyn przed wystąpieniem skażenia nie zdążyły wyjść z rejonu zagrożenia powinny:

 • włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych,
 • stosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń?
 • pozostać w pomieszczeniach,
 • zamknąć i uszczelnić drzwi, okna i otwory wentylacyjne,
 • przebywać w miarę możliwości w pomieszczeniach środkowych budynków,
 • założyć maski przeciwgazowe (jeśli są w posiadaniu),
 • do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczać uszczelnionych pomieszczeń,
 • powstrzymać się od spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających wysiłku (duże zapotrzebowanie na tlen),
 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne (oprócz radia i telewizora),
 • wygasić ogień w piecach, kotłach,
  do ochrony dróg oddechowych stosować zwilżoną w wodzie chusteczkę, ręcznik itp.

Postępowanie po usłyszeniu uprzedzenia

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:

 • sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony,
 • sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody i paszy,
 • sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt,
 • jeśli nie ma innych zaleceń, udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć),
 • przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów i służb OC,
 • postępować zgodnie z poleceniami i zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • wykonywać inne polecenia organów obrony cywilnej.

Po usłyszeniu uprzedzenia o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska należy:

 • zachowywać się spokojnie,
 • przeciwdziałać panice i lękowi,
 • ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych,
 • stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach,
 • nie zbliżać się do rejonu objętego klęską żywiołową i zagrożeniem środowiska.

Przebywając na terenie otwartym należy opuścić zagrożony rejon stosując się do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające.

Przebywając w pomieszczeniach należy włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń.

do góry