Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Konsultacje/Konsultacje z jednostkami pożytku publicznego/Wynik przebiegu konsultacji projekt Rocznego Programu (..)

Wynik przebiegu konsultacji projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Godów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

20 Listopada 2020

W dniu 12 listopada 2020 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie www.godow.pl został
zamieszczony projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Godów z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2021;
W ogłoszeniu o konsultacjach podano sposoby zgłaszania opinii do przedmiotu konsultacji, tj. drogą
elektroniczną na adres gmina@godow.pl z zapisem w temacie wiadomości „Konsultacje” lub pisemnie
w Referacie Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej Urzędu Gminy Godów w terminie od dnia 12 listopada
2020 r. do dnia 19 listopada 2020 r.
We wskazanym powyżej terminie nie wpłynęła żadna opinia w przedmiocie konsultacji.
Zgodnie z § 4 ust. 1 Uchwały nr XLII/382/10 Rady Gminy Godów z dnia 28 czerwca 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie w przedmiocie
konsultacji oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
W związku z powyższym konsultacje uległy zakończeniu.
Godów, dnia 20 listopada 2020 r.

                                                        Wójt Gminy Godów
                                                        /-/ mgr inż. Mariusz Adamczyk

Podobne wiadomości:

do góry