Strona główna/Konsultacje/Konsultacje z jednostkami pożytku publicznego/Wynik przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Godów na rok szkolny 2019/2020

Wynik przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Godów na rok szkolny 2019/2020

23 Grudnia 2019

W dniu 16 grudnia 2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie www.godow.pl został zamieszczony projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Godów na rok szkolny 2019/2020.
W ogłoszeniu o konsultacjach podano sposoby zgłaszania opinii do przedmiotu konsultacji, tj. drogą elektroniczną na adres gmina@godow.pl z zapisem w temacie wiadomości „Konsultacje” lub pisemnie w Referacie Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej Urzędu Gminy Godów pokój nr 8 w terminie do dnia 22 grudnia 2019 r.
We wskazanym powyżej terminie nie wpłynęła żadna opinia w przedmiocie konsultacji.
Zgodnie z § 4 ust. 1 Uchwały nr XLII/382/10 Rady Gminy Godów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie w przedmiocie konsultacji oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
W związku z powyższym konsultacje uległy zakończeniu.


Godów, dnia 23 grudnia 2019 r.


Wójt Gminy Godów
/-/ Mariusz Adamczyk

do góry