Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Konsultacje/Konsultacje z jednostkami pożytku publicznego/Wynik przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie (..)

Wynik przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Gminy Godów

16 Marca 2020

W dniu 26 lutego 2020 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie www.godow.pl został zamieszczony projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Gminy Godów.
W ogłoszeniu o konsultacjach podano sposoby zgłaszania opinii do przedmiotu konsultacji, tj. drogą elektroniczną na adres gmina@godow.pl z zapisem w temacie wiadomości „Konsultacje” lub pisemnie w Referacie Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Gminy Godów pokój nr 7 lub 8 w terminie do dnia 04 marca 2020r.

We wskazanym powyżej terminie nie wpłynęła żadna opinia w przedmiocie konsultacji.

Zgodnie z § 4 ust. 1 Uchwały nr XLII/382/10 Rady Gminy Godów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie w przedmiocie konsultacji oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

W związku z powyższym konsultacje uległy zakończeniu.


Godów, dnia 16 marca 2020 r.

Wójt Gminy Godów

/-/ mgr inż. Mariusz Adamczyk

 

do góry