Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Aktualności/Informacja o wynikach postępowania w sprawie otwartego (..)

Informacja o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Godów w roku 2022

8 Czerwca 2022

Wójt Gminy Godów informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Godów w roku 2022:

Zarządzeniem nr 0050.87.2022 z dnia 09 maja 2022 r. Wójt Gminy Godów ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Godów w roku 2022. W wyznaczonym w ogłoszeniu terminie wpłynęła jedna oferta: Uczniowski Klub Sportowy „Diament” Godów. Oferta obejmowała realizację zadania publicznego pod tytułem: "Miting LA - Czekoladowe Kolce 2022", a wnioskowaną dotację oszacowano na kwotę 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).
Na podstawie zapisów Rocznego Programu Współpracy Gminy Godów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, po zapoznaniu się z protokołem z dnia 01 czerwca 2022 r. z posiedzenia Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Godów w roku 2022 - Wójt Gminy Godów Zarządzeniem nr 0050.112.2022 z dnia 06 czerwca 2022 r. dokonał wyboru oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego „Diament” Godów realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Miting LA - Czekoladowe Kolce 2022" oraz określił wysokość dotacji na kwotę 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).
Zadanie realizowane będzie przez wybrany podmiot zgodnie z założeniami zawartymi w ofercie konkursowej oraz zgodnie z zapisami umowy, która zostanie zawarta z wybranym podmiotem stosownie do zapisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020, poz. 1057 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2057).

Godów, dnia 07 czerwca 2022 r.

Wójt Gminy Godów
/-/ mgr inż. Mariusz Adamczyk

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia
pdf 2022-06-08 zarządzenie wybór oferty 2022 Diament kultura fizyczna - podpisany.pdf
ilość pobrań: 120
zarządzenie wybór oferty 2022 Diament kultura fizyczna - podpisany.pdf 226.87KB zobacz
pdf 2022-06-08 informacja wójta o wyborze oferty upowszechnianie kultury fizycznej. maj 2022.pdf
ilość pobrań: 123
informacja wójta o wyborze oferty upowszechnianie kultury fizycznej. maj 2022.pdf 257.46KB zobacz

do góry