Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Aktualności/Jak postępować w przypadku klęski żywiołowej

Jak postępować w przypadku klęski żywiołowej

25 Czerwca 2020
Jak postępować w przypadku klęski żywiołowej

Szanowni Mieszkańcy Gminy Godów

W wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, np. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych jak burze, ulewy, podtopienia, powodzie, nawałnice, wichury, grad, dochodzi do różnego rodzaju zniszczeń i uszkodzeń. Szkody mogą wystąpić zarówno w prywatnych budynkach mieszkalnych czy gospodarczych, w środowisku naturalnym, w infrastrukturze zlokalizowanej na terenie gminy (zerwana nawierzchnia jezdni, zerwane przewody, powalone drzewa, uszkodzone mosty, uszkodzenia kanalizacji, sieci wodociągowej), a także w gospodarstwach rolnych.

W przypadku wystąpienia określonej szkody, jeżeli wskutek odpowiednio wcześnie podjętych działań reagowania kryzysowego możliwe jest ograniczenie jej rozmiarów (np. pompowanie wody z zalanych piwnic), wówczas należy w pierwszej kolejności zgłosić zdarzenie do straży pożarnej pod numer telefonu 998. Dyspozytor przyjmie zgłoszenie i niezwłocznie wyśle na podany w zgłoszeniu adres jednostkę straży pożarnej.

Warto również sporządzić dokumentację fotograficzną zniszczeń w domach, na posesjach, a w krytycznych sytuacjach zgłosić ten fakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie, tel. 32 47 27 733 lub 32 47 67 011. Dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które w wyniku zdarzenia klęskowego poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, przewidziana jest specjalna pomoc finansowa, realizowana na podstawie ustawy o pomocy społecznej w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej:

  1. zasiłek celowy w wysokości do 6 tysięcy złotych - podstawą do wypłaty jest przeprowadzony wywiad środowiskowy (tylko cześć VII kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego), a wypłaty świadczenia dokonuje właściwy terytorialnie ośrodek pomocy społecznej;
  2. pomoc na remont budynku/lokalu mieszkalnego - kwota zasiłku wynosi do 20 tysięcy złotych (w szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota zasiłku może być wyższa niż 20 tysięcy złotych, ale nie wyższa niż 100 tysięcy złotych). Wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę już przyznanego zasiłku celowego na to samo zdarzenie w wysokości 6 tysięcy złotych;
  3. pomoc na odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego - kwota zasiłku nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych; wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę już przyznanego zasiłku celowego na to samo zdarzenie w wysokości 6 tysięcy złotych oraz zasiłku w wysokości 20 tysięcy złotych lub wyższej.

Jednocześnie każda rodzina i osoba, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, ma prawo do innych formy pomocy społecznej. Wsparcie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej przez ośrodki pomocy społecznej i obejmuje min. udzielenie posiłku, ubrania, pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, wsparcie w formie interwencji kryzysowej.

Niezależnie od powyższego, zachęcamy również do wykonywania dokumentacji fotograficznej stwierdzonych szkód i zniszczeń w mieniu gminnym, infrastrukturze lub środowisku naturalnym i zgłaszania informacji o zauważonych szkodach do Urzędu Gminy Godów pod nr tel. 32 476 50 65 wew. 27 lub wew. 15 oraz na adres e-mail:

Z poważaniem,

Wójt Gminy Godów
(-) Mariusz Adamczyk

do góry