Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Aktualności/Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż (..)

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej - działka nr 1869/194

20 Lipca 2021

Wójt Gminy Godów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Godów, oznaczonej numerem działki 1869/194 o pow. 0,2948 ha, mapa 3 obręb Godów, opisanej w ewidencji gruntów jako grunty orne - użytek RIVa, położonej w Gminie Godów, w miejscowości Godów, przy ul. Polnej, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl. oznaczoną nr GL1W/00053024/1.

W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością, a to:

odpłatna służebność przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości objętej kw nr GL1W/00018235/6 - o treści z par. 3 umowy ustanowienia służebności gruntowej Rep. A nr 8066/2012 z dnia 27.12.2012 r. (przeniesiono celem współobciążenia z księgi wieczystej GL1W/00016291/2 w zw. z § 11 ust. 2 Rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 17.09.2001r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów - Dz.U. z 2011 r., Nr 102 poz. 1122 ze zm.).

W/w obciążenie nie dotyczy zbywanej działki.

Dział IV księgi wieczystej - brak wpisów. 

Przeznaczona do zbycia działka gruntu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczona na rysunku planu symbolem „E26U” - tj. tereny zabudowy usługowej. Działka położona w centrum miejscowości i gminy, w bliskim sąsiedztwie terenów przemysłowo-usługowych oraz zabudowań mieszkalnych, posiada możliwość dostępu do drogi publicznej gminnej - ulicy Polnej poprzez działki drogowe gminne nr 1810/194, 1870/194 i 833/189, droga dojazdowa w terenie nie jest urządzona. Działka jest nieuzbrojona, uzbrojenie dostępne wzdłuż drogi gminnej - ulicy Polnej.  Kształt działki prostokątny o wymiarach około 30 m x 100 m. Aktualny sposób zagospodarowania - teren nie użytkowany, porośnięty drzewami i krzewami, powierzchnia działki  nierówna, nachylenie terenu w kierunku południowym.

Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz sposób zagospodarowania - zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów. Zgodnie z aktualnie obowiązującym planem przeznaczenie podstawowe stanowi zabudowa usługowa.

Przeznaczenie uzupełniające -  mieszkania funkcyjne oraz zabudowa towarzysząca; zabudowa sportowo-rekreacyjna, zieleń urządzona, obiekty małej architektury; parkingi, dojścia, dojazdy; obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

Zakaz lokalizacji: nowych budynków o wyłącznej funkcji mieszkaniowej; obiektów i urządzeń produkcyjnych.

Pełny tekst planu dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Godów oraz na stronie internetowej Gminy pod adresem www.godow.pl.

Cena wywoławcza wynosi: 147.400,00 zł netto (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy czterysta złotych 00/100), tj. brutto 181.302,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwa złote).

Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Wadium będące warunkiem udziału w przetargu wynosi: 14.000,00 zł (słownie: czternaście  tysięcy złotych) i płatne jest do dnia 18 sierpnia 2021 r. przelewem lub gotówką na rachunek   bankowy Gminy Godów nr  27  8470 0001 2001 0020 4899 0007 w Banku Spółdzielczym Jastrzębie-Zdrój, z określeniem podmiotu (imię i nazwisko, nazwa firmy) przystępującego do przetargu oraz tytułem: „WADIUM - działka nr 1869/194 w Godowie”.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej wadium winno być wniesione w imieniu obojga małżonków.

Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Godów.

Termin składania wniosków o nabycie nieruchomości przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu upłynął z dniem 13 lipca 2021 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2021 r. (tj. wtorek) o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Godów, w Godowie przy ul. 1 Maja 53.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

 • wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości,
 • w przypadku osób fizycznych - przedłożenie dowodu tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby - pełnomocnictwa notarialnego. W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
 • w przypadku wspólników spółki cywilnej - przedłożenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpisu umowy spółki, dowodów tożsamości, w przypadku reprezentowania innej osoby - pełnomocnictwa notarialnego,
 • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw notarialnych, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wpłacone wadium:

 • przez uczestnika, który przetarg wygra podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia działki,
 • przez uczestników, którzy przetargu nie wygrają, podlega zwrotowi przelewem na podane przez nich konto, niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Osiągnięta w przetargu cena nabycia nieruchomości (pomniejszona o wpłacone wadium) podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, na konto Gminy Godów nr 20 8470 0001 2001 0020 4899 0036 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju, z dopiskiem: zapłata za zakup działki nr 1869/194 Godów.

Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto bankowe Gminy Godów.

Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.

Wójt Gminy Godów, w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, poinformuje nabywcę o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości.

Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

W przypadku gdy podmiot ustalony jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie Wójt Gminy odstąpi od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Godów zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu uzyskać można w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Godów przy ul. 1 Maja 53,  tel. 32 4765065, wew. 28.

 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, celem realizacji obowiązku informacyjnego podaje się do wiadomości następujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych obowiązujące w Urzędzie Gminy w Godowie:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy w Godowie danych osobowych jest Wójt Gminy Godów - Mariusz Adamczyk. Dane kontaktowe: Urząd Gminy w Godowie, 44-340 Godów, ul. 1 Maja 53, tel. 32 4765065, e-mail: gmina@godow.pl.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej, adres do kontaktu: iod@godow.pl.
 3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Administratora celem przeprowadzenia procedury przetargu na sprzedaż nieruchomości i zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 4. Odbiorcami powierzonych danych może być notariusz (w zakresie sporządzenia notarialnej umowy zbycia nieruchomości). Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.
 5. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były odpowiednio i właściwie zabezpieczone.
 7. Każdej z osób, której dane są przetwarzane przysługują pełne prawa zgodnie z RODO, w tym możliwość uzyskania kopii danych.
 8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 9. Okres przechowywania danych jest zależny od przedmiotu sprawy i wyznaczony zostaje na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a jeżeli niniejszy przepis nie wskazuje okresu dot. Konkretnej sprawy dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas, niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.
 10. Administrator danych nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.
 11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
 12. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (niezbędnym do przeprowadzenia procedury przetargu, zawarcia umowy). Nie podanie wszystkich wymaganych danych może prowadzić do niepodjęcia działań przez Administratora danych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia
pdf 2021-07-20 Ogłoszenie_sprzedaż_nieruchomości_1869_194.pdf
ilość pobrań: 163
Ogłoszenie_sprzedaż_nieruchomości_1869_194.pdf 162.39KB zobacz

do góry