Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Aktualności/Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż (..)

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej - działka nr 299/13

20 Lipca 2021

Wójt Gminy Godów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Godów, oznaczonej nr działki 299/13 o pow. 0,0642 ha, karta mapy 9 obręb Skrzyszów, opisanej w ewidencji gruntów jako użytek „RV” (tj. grunty orne), położonej w Skrzyszowie przy ul. Powstańców Śl., objętej księgą wieczystą  KW nr GL1W/00016291/2 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl.

Dział III księgi wieczystej zawiera wpisy: 

 1. Odpłatna, na czas nieoznaczony, służebność przesyłu na nieruchomości położonej w Godowie, obejmującej działkę gruntu o numerze 146/5, na rzecz Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, polegającą na prawie wstępu na tą nieruchomość oraz prawie korzystania z pasa gruntu o powierzchni 278,00m2 (dwieście siedemdziesiąt osiem metrów kwadratowych ) na działce gruntu numer 146/5, szlakiem wyrysowanym kolorem czerwonym na mapie stanowiącej załącznik numer 1 do umowy ustanowienia służebności przesyłu Rep. A 6803/2012 z dnia 11.04.2012 r., w celu budowy, lokalizacji i eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (przepompowanie ścieków, studnie kanalizacyjne, rury ochronne), a także rozbudowy i przebudowy tych urządzeń w przyszłości, ich wymiany oraz modernizacji, a także dostępu do tego pasa gruntu w celu usuwania awarii, dokonywania napraw, przeglądów, kontroli, remontów wraz z prawem wjazdu na teren odpowiednim sprzętem. Przedmiot wykonywania: działka nr 146/5.
 2. Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością. Odpłatna służebność przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości objętej KW nr GL1W/00018235/6 - o treści z par.3 umowy ustanowienia służebności gruntowej rep. A nr 8066/2012 z dnia 2012-12-27.
 3. Odpłatna na czas nieoznaczony służebność przesyłu, polegająca na prawie wstępu na nieruchomość oraz prawie korzystania z pasa gruntu działki nr ; 813/153 o powierzchni 297,45 m2 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem i czterdzieści pięć setnych metra kwadratowego) szlakiem wyrysowanym na mapie stanowiącej załącznik numer 1 do aktu ustanowienia służebności przesyłu Rep. A nr 4054/2014 z dnia 15-05-2014r. - 1384/153 o powierzchni 578,82 m2 (pięćset siedemdziesiąt osiem i osiemdziesiąt dwie setne metra kwadratowego)szlakiem wyrysowanym na mapie stanowiącej załącznik numer 2 do aktu ustanowienia służebności przesyłu Rep. A nr 4054/2014 z dnia 15-05-2014r. W celu budowy, lokalizacji i eksploatacji urządzenia służącego do przesyłu wody przemysłowej (rurociąg podziemny), rozbudowy i przebudowy tego urządzenia w przyszłości, jego wymiany oraz modernizacji , a także dostępu do tego urządzenia w celu usuwania awarii, dokonywania napraw, przeglądów, kontroli, remontów wraz z prawem wjazdu na teren odpowiednim sprzętem oraz zaniechaniu przez każdoczesnych posiadaczy tych nieruchomości zabudowy, wykonywania nawierzchni stałych i urządzeń, a także dokonywania nasadzeń na tych pasach gruntu. Przedmiot wykonywania:  działki nr : 813/153,1384/153.

Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów.

Zbywana nieruchomość stanowi działkę gruntu nr 299/13 o powierzchni 0,0642 ha, objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr XXXVIII/276/2017 Rady Gminy Godów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów w jej granicach administracyjnych, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 05 grudnia 2017 r., poz. 6558.

Zgodnie z ustaleniami w/w planu przedmiotowa działka znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  dla lokalizacji nowej zabudowy - symbol na planie „B103MN2”. 

Pełny tekst planu dostępny jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Godów oraz na stronie internetowej Gminy pod adresem www.godow.pl.

Nieruchomość położona jest w Skrzyszowie przy ulicy Powstańców Śl., w drugiej linii zabudowy, w sąsiedztwie zwartej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej od strony północnej oraz przy terenach niezabudowanych, użytkowanych rolniczo, od strony południowej.  Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta o wymianach około 20m x 30m, media wzdłuż drogi głównej - ul. Powstańców Śl, do działki prowadzi utwardzona droga gminna. Podłączenie mediów oferent winien rozeznać z ich dostawcą  we własnym zakresie i na własny koszt.

Aktualny sposób zagospodarowania - pole uprawne.

Cena wywoławcza wynosi: 28.735,00 zł netto (słownie : dwadzieścia osiem tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych), tj. brutto: 35.344,05 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote 05/100).

Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Wadium będące warunkiem udziału w przetargu wynosi: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) i płatne jest do dnia 17 sierpnia 2021 r. przelewem lub gotówką na rachunek bankowy Gminy Godów nr 27 8470 0001 2001 0020 4899 0007 w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój, z określeniem podmiotu (imię i nazwisko, nazwa firmy) przystępującego do przetargu oraz tytułem: „WADIUM - działka nr 299/13 w Skrzyszowie”.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej wadium winno być wniesione w imieniu obojga małżonków.

Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Godów.

Termin składania wniosków o nabycie nieruchomości przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu upłynął z dniem 22 czerwca 2021 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Godów, przy ul. 1 Maja 53 w Godowie.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

 • wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości,
 • w przypadku osób fizycznych - przedłożenie dowodu tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby - pełnomocnictwa notarialnego. W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
 • w przypadku wspólników spółki cywilnej - przedłożenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpisu umowy spółki, dowodów tożsamości, w przypadku reprezentowania innej osoby - pełnomocnictwa notarialnego,
 • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw notarialnych, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wpłacone wadium:

 • przez uczestnika, który przetarg wygra podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia działki,
 • przez uczestników, którzy przetargu nie wygrają, podlega zwrotowi przelewem na podane przez nich konto, niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Osiągnięta w przetargu cena nabycia nieruchomości (pomniejszona o wpłacone wadium) podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, na konto Gminy Godów nr 20 8470 0001 2001 0020 4899 0036 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju, z dopiskiem : zapłata za zakup działki nr 299/13 Skrzyszów.

Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto bankowe Gminy Godów.

Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.

Wójt Gminy Godów, w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, poinformuje nabywcę o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości.

Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

W przypadku gdy podmiot ustalony jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie Wójt Gminy odstąpi od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Godów zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu uzyskać można w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Godów przy ul. 1 Maja 53,  tel. 32 4765065, wew. 28.

 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, celem realizacji obowiązku informacyjnego podaje się do wiadomości następujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych obowiązujące w Urzędzie Gminy w Godowie:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy w Godowie danych osobowych jest Wójt Gminy Godów - Mariusz Adamczyk. Dane kontaktowe: Urząd Gminy w Godowie, 44-340 Godów, ul. 1 Maja 53, tel. 32 4765065, e-mail: gmina@godow.pl.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej, adres do kontaktu: .
 3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Administratora celem przeprowadzenia procedury przetargu na sprzedaż nieruchomości i zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 4. Odbiorcami powierzonych danych może być notariusz (w zakresie sporządzenia notarialnej umowy zbycia nieruchomości). Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.
 5. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były odpowiednio i właściwie zabezpieczone.
 7. Każdej z osób, której dane są przetwarzane przysługują pełne prawa zgodnie z RODO, w tym możliwość uzyskania kopii danych.
 8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 9. Okres przechowywania danych jest zależny od przedmiotu sprawy i wyznaczony zostaje na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a jeżeli niniejszy przepis nie wskazuje okresu dot. Konkretnej sprawy dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas, niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.
 10. Administrator danych nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.
 11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
 12. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (niezbędnym do przeprowadzenia procedury przetargu, zawarcia umowy). Nie podanie wszystkich wymaganych danych może prowadzić do niepodjęcia działań przez Administratora danych.

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia
pdf 2021-07-20 Ogloszenie_sprzedaż_nieruchomości_299_13.pdf
ilość pobrań: 165
Ogloszenie_sprzedaż_nieruchomości_299_13.pdf 160.96KB zobacz

do góry