Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Aktualności/Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji (..)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w sołectwie Skrbeńsko w roku 2022

27 Grudnia 2021

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Godów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w sołectwie Skrbeńsko w roku 2022.
W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową związaną z przedmiotem konkursu.
W procedurze konkursowej wyłonione zostaną oferty organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, mającego na celu zaspokajania potrzeb mieszkańców sołectwa Skrbeńsko związanych z aktywnością fizyczną, aktywnym spędzaniem czasu wolnego oraz powszechnym dostępem i uczestnictwem w zajęciach z zakresu kultury fizycznej i sportu.

RODZAJ ZADANIA
Poprawa warunków uprawiania sportu przez mieszkańców sołectwa Skrbeńsko, zwiększenie dostępu tej społeczności do działalności sportowej, w tym uczestnictwa w amatorskich i profesjonalnych rozgrywkach ligowych różnych dyscyplin sportowych, a także rozwój sportowy dzieci i młodzieży oraz upowszechnienie rekreacji i aktywnego stylu życia.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA
Na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w sołectwie Skrbeńsko w roku 2022 została przeznaczona kwota o łącznej wysokości 23.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100) zaplanowana w budżecie Gminy Godów w dziale 926 rozdział 92605 § 2360.

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Zlecenie zadania publicznego i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 15 oraz art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz innych właściwych przepisów.
2. Złożenie oferty w konkursie na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot lub podmioty, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
4. Wójt Gminy Godów przyznaje w drodze zarządzenia dotację na realizację oferty wyłonionej w konkursie, po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej oceniającej poszczególne oferty.
5. Od Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie wyboru oferty i przyznania dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
6. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej wg wzoru określonego Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057). W umowie zawartej z oferentem określona zostanie wysokość dotacji oraz uregulowane zostaną szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania.
7. Decyzję o wysokości dotacji podejmuje w drodze zarządzenia Wójt Gminy Godów. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent przed podpisaniem umowy może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania.
8. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w przypadku przyznania mu dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.
9. Dotacja będzie przekazywana na rachunek bankowy wskazany przez wybranego oferenta w terminach ustalonych przez strony w umowie.
10. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).
11. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
1. Terminy realizacji zadania:
Przewidywany termin realizacji zadania to okres od stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
2. Miejsce realizacji zadania:
W szczególności teren sołectwa Skrbeńsko, z uwzględnieniem istniejących obiektów sportowych oraz terenów rekreacji ruchowej Gminy Godów.
3. Zadanie powinno być realizowane z należytą starannością oraz zgodnie z postanowieniami znajdującymi się w umowie zawartej z wybranym oferentem. W trakcie wykonywania zadania zleconego oraz po jego realizacji Wójt Gminy Godów ma prawo do kontroli wykonywania zadania w zakresie zgodności z umową, efektywności i rzetelności oraz jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania przekazanych
środków finansowych oraz sposobu prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.
4. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, z zastrzeżeniem, że jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 30%.

TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Godowie, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów w Biurze Obsługi Klienta w terminie do dnia 17 stycznia 2022 r. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Godów.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferty należy sporządzić wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).
4. Formularz ofertowy jest dostępny na stronie internetowej Gminy Godów www.godow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Gminy - ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów, Referat Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej pok. nr 7 lub 8.
5. Oferent zobowiązany jest przedłożyć do oferty kopię statutu, w przypadku jeśli oferent nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, kopię aktualnego odpisu innego rejestru lub ewidencji. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru oferent przedkłada dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta. Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby.
6. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w sołectwie Skrbeńsko w roku 2022”. Na kopercie powinien być umieszczony adres zwrotny oferenta.
7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów w terminie do 7 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY
1. Oceny i zaopiniowania złożonych ofert dokona Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Godów w drodze zarządzenia.
2. Oferty podlegają analizie formalnej, która polegać będzie na sprawdzeniu, czy oferta:
a) została złożona przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert;
b) została złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert;
c) została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert;
d) została złożona na obowiązującym wzorze oferty;
e) zawiera szczegółową kalkulację przewidywanych kosztów zadania;
f) zawiera szczegółowy zakres rzeczowy zadania;
g) została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji;
h) zawiera wszystkie wymagane załączniki.
3. Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone. Oferty spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej.
4. Przy rozpatrywaniu ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności przepisy ujęte w art. 15 ustawy.
5. Przyjmuje się następujące kryteria oceniane w skali 0 - 5 pkt.:
a) ocenę możliwości realizacji zadania przez organizacje pozarządową, podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy;
b) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
c) ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będzie realizował zadanie publiczne;
d) uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.
e) uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
f) uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
6. Oferty, które nie uzyskają powyżej 50% maksymalnej liczby punktów nie będą rekomendowane do przyznania dotacji.
7. Wybór oferty nastąpi w terminie 7 dni od dnia dokonania oceny ofert i przedłożenia Wójtowi Gminy Godów protokołu przez Komisję konkursową.
8. Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Godów, na stronie internetowej Urzędu Gminy Godów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś podmioty, które uzyskały dofinansowanie zostaną powiadomione pisemnie o podjętej decyzji oraz terminie i zasadach podpisania umowy.

ZREALIZOWANE PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIA PUBLICZNE TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY
W roku 2021 zrealizowano jedno zadanie publiczne tego samego rodzaju z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł 10.007,93 zł, w tym z dotacji pokryto wydatki w kwocie 8.000,00 zł. Na 2022 rok nie ogłoszono otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego tego samego rodzaju z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Informacji na temat otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej udzielają pracownicy Referatu Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej Urzędu Gminy w Godowie, tel. 32 47 65 065, wew. 34 lub 37.

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Edukacja
pdf 2021-12-27 ogłoszenie otwartego konkursu ofert upowszechnianie kultury fizycznej 2022 Skrbeńsko podpisany.pdf
ilość pobrań: 153
ogłoszenie otwartego konkursu ofert upowszechnianie kultury fizycznej 2022 Skrbeńsko podpisany.pdf 289.79KB zobacz
pdf 2021-12-27 wzór oferty realizacji zadania publicznego.pdf
ilość pobrań: 145
wzór oferty realizacji zadania publicznego.pdf 269.33KB zobacz
pdf 2021-12-27 wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.pdf
ilość pobrań: 157
wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.pdf 231.1KB zobacz
pdf 2021-12-27 wzór umowy o realizację zadania publicznego.pdf
ilość pobrań: 151
wzór umowy o realizację zadania publicznego.pdf 588.51KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry