Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Aktualności/Raport z przeprowadzonego badania postaw etycznych (..)

Raport z przeprowadzonego badania postaw etycznych pracowników Urzędu Gminy Godów

20 Listopada 2023
Raport z przeprowadzonego badania postaw etycznych pracowników Urzędu Gminy Godów

Na podstawie zarządzenia nr 120.15.2022 Wójta Gminy Godów z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie procedury badania stopnia satysfakcji klientów oraz postaw etycznych pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Godów, w dniach od 1 września do 30 października 2023 roku przeprowadzone zostało badanie postaw etycznych pracowników samorządowych Urzędu.

 

Celem przeprowadzenia badania było dokonanie oceny postawy etycznej pracowników, dalsze upowszechnienie treści kodeksu, ocena stopnia jego znajomości wśród pracowników oraz ustalenie, czy dokument pomaga w kształtowaniu postaw etycznych wśród kadry. Przegląd polegał na wypełnieniu przez pracowników specjalnie przygotowanej ankiety, która zawierała 5 podstawowych pytań. Ankieta była anonimowa, dlatego też zachęcała pracowników do wyrażania różnych, zarówno pozytywnych jak i negatywnych opinii na temat Kodeksu i stosowania w praktyce jego postanowień. Ankiety dostępne były w formie papierowej w budynku urzędu, w poszczególnych komórkach organizacyjnych oraz na stronie internetowej.

Wypełnione ankiety złożyło 30 pracowników z czego:

  • 23 kobiet
  • 6 mężczyzn
  • 1 osoba nie zaznaczyła płci

Szczegółowe wyniki przeprowadzonej analizy ankiet przedstawiają się następująco:

Z urny wyjęto o 18 ankiet mniej w porównaniu do roku poprzedniego, co oznacza że coraz mniej osób jest zainteresowana wypełnianiem ankiet.

    1. Na pierwsze pytanie dotyczące akceptacji wszystkich zapisów Kodeksu Etyki, 29 osób udzieliło odpowiedzi twierdzącej, natomiast jedna osoba udzieliła odpowiedzi NIE. Podobna sytuacja miała miejsce w latach 2020, 2021, 2022 i 2023 gdzie zdecydowana większość respondentów akceptowała zapisy kodeksu. Należy więc przyjąć, że wszyscy pracownicy akceptują zapisy kodeksu, a trend ten jest stały i nie zmienia się na przestrzeni kilku ostatnich lat.
    2. W pytaniu drugim, które brzmiało: „Czy uważasz, że stosowanie Kodeksu Etyki podnosi standard obsługi klienta?” 25 respondentów oceniło, że TAK, 4 osoby, że NIE, a 1 osoba wstrzymała się od odpowiedzi. Sytuacja w latach poprzednich przedstawiała się następująco:

Postawy etyczne, tabela nr 1


We wszystkich badanych latach zauważyć można, że zdecydowana większość pracowników, stwierdza, iż stosowanie Kodeksu Etyki podnosi standard obsługi klienta.

3. Pytanie trzecie ankiety miało na celu sprawdzenie, czy treści zawarte w kodeksie etyki przyczyniają się w przypadku respondenta do pogłębienia refleksji nad jego własnym postępowaniem. 2 respondentów udzieliło odpowiedzi TAK, 12 osób, udzieliło odpowiedzi NIE, pozostałe 16 ankietowanych zaznaczyło odpowiedź TRUDNO POWIEDZIEĆ. Sytuacja w latach poprzednich przedstawiała się następująco:
Postawy etyczne, tabela nr 3
Oznacza to, że większości pracowników trudno jest jednoznacznie określić, czy treści kodeksu prowadzą do refleksji nad ich zachowaniem w miejscu pracy. Poza tym dość duża grupa pracowników uważa, że treści zawarte w kodeksie w żaden sposób nie wpływają na zmianę ich podejścia do klienta i postępowania zgodnie ze standardami i normami etycznymi. Analiza powyższych odpowiedzi na postawione pytanie może wskazywać, że pracownicy nie przywiązują zbyt dużej uwagi do zapisów kodeksu, a normy i zasady etyczne, jakimi się kierują, wynieśli z wychowania z domu rodzinnego.

4. Na pytanie czwarte, które brzmiało „czy uważasz, że zapisy Kodeksu Etyki są wystarczające?”, zdecydowana większość ankietowanych udzielła odpowiedzi "Tak" - 28 osób. Tylko 1 osoba odpowiedziała na pytanie "Nie" i 1 osoba wstrzymała się od odpowiedzi. W latach ubiegłych sytuacja przedstawiała się następująco:
Postawy etyczne, tabela 2
Na przestrzeni lat zauważamy, że zdecydowana większość pracowników uważa, że treść kodeksu jest wystarczająca i nie jest konieczne uzupełnienie jego zapisów.

5. Pytanie piąte brzmiało: „jak ocenia Pan/Pani przestrzeganie zasad przyjętych w Kodeksie Etyki…”. W tabeli pod pytaniem wymieniono 23 zasady kodeksu, a zadaniem respondentów było dokonanie samooceny oraz oceny postępowania współpracowników. Były to następujące zasady:

1. praworządność,
2. bezstronność,
3. bezinteresowność,
4. uczciwość,
5. sprawiedliwość,
6. rzetelność,
7. odpowiedzialność,
8. obiektywizm,
9. jawność i przejrzystość postępowania,
10. zapobieganie korupcji,
11. neutralność polityczna,
12. dbałość o dobre imię urzędu i pracowników w nim zatrudnionych,
13. godne zachowanie w miejscu pracy,
14. godne zachowanie poza miejscem pracy,
15. uprzejmość i życzliwość w kontaktach z klientami,
16. uprzejmość i życzliwość w kontaktach ze zwierzchnikami,
17. uprzejmość i życzliwość w kontaktach z podwładnymi,
18. uprzejmość i życzliwość w kontaktach ze współpracownikami,
19. zgodne z prawem informowanie i doradztwo,
20. dyskrecja i ochrona danych i własności osobistej klienta,
21. troska o dobro publiczne,
22. podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez urzędników,
23. lojalność i współpraca w stosunku do przełożonych, podwładnych i współpracowników.

W przypadku samooceny większość odpowiedzi to odpowiedzi twierdzące pozytywne - TAK. 14 ankietowanych zaznaczyło odpowiedzi „nie mam zdania”. Natomiast w zasadzie dotyczącej neutalności politycznej 1 osoba zaznaczyła odpowiedź - "NIE".


W przypadku dokonania oceny przestrzegania zasad kodeksu przez współpracowników (innych pracowników urzędu) sytuacja przedstawia się następująco, ok. 59% ankietowanych zaznaczyło odpowiedź twierdzącą, ok. 39% respondentów zaznaczyło odpowiedź nie mam zdania, a ok. 2% że nie.
Analizując wskazane odpowiedzi należy przyjąć, że pracownicy w zdecydowanej większości przestrzegają zapisy kodeksu etyki i dobrze oceniają postępowanie w tym zakresie swoich współpracowników i innych kolegów z pracy.

Podsumowanie

Podsumowując przeprowadzoną analizę ankiet należy stwierdzić, że Kodeks Etyki jest dokumentem opracowanym na wysokim poziomie, a prawie wszyscy pracownicy akceptują jego zapisy. Ankietowani wskazują, że dokument w pewnym stopniu podnosi standard obsługi i utrzymuje oczekiwania klientów - 83% respondentów, zawarte w nim zapisy są wystarczające o czym świadczy, że aż 94% respondentów udzieliło odpowiedzi tak.

do góry