Strona główna/Aktualności/Wykaz nieruchomości lokalowej będącej własnością (..)

Wykaz nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Godów przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas określony - dwa lata

15 Października 2019

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r. Poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Godów podaje do publicznej wiadomości:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

będącej własnością Gminy Godów przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowymna czas określony -  dwa lata

Nieruchomość lokalowa w budynku gminnym w Podbuczu przy ul. Wiejskiej 29, zlokalizowanym  na parceli nr 272/44, mapa 1, obręb Podbucze, zapisanej w księdze wieczystej KW nr GL1W/00012569/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl.

  • lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem  na kontynuację dotychczasowej działalności gospodarczej - handlowe
  • powierzchnia użytkowa - 64 m²
  • cena najmu - czynsz w wysokości 480,00 zł netto miesięcznie za lokal
  • czynsz płatny będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez wynajmującego i podlegać będzie corocznej waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok miniony
  • poza czynszem najemca uiszczać będzie koszty zużytej energii elektrycznej, wody, wywozu odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości (naliczany zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych)

Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczona na rysunku planu symbolem "C3MN1 - tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Godów (tel. 32 47 65 065, wewn. 23).

Wykaz zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godów, na stronie internetowej www.godow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na okres 21 dni - od 15.10.2019 r. do 05.11.2019 r.

do góry