Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Aktualności/Wynik przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie (..)

Wynik przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godów w roku 2021”

9 Lutego 2021

W dniu 1 lutego 2021r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz stronie internetowej www.godow.pl został zamieszczony projekt uchwały w sprawie przyjęcia  „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godów w roku 2021”.


W ogłoszeniu o konsultacjach podano sposoby zgłaszania opinii do przedmiotu konsultacji, tj drogą elektroniczną na adres gmina@godow.pl w terminie do 7 lutego 2021r. We wskazanym powyżej terminie nie wpłynęła żadna opinia w przedmiocie konsultacji.

Zgodnie z § 4 ust. 1 Uchwały nr XLII/382/10 Rady Gminy Godów z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie w przedmiocie konsultacji oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

W związku z powyższym konsultacje uległy zakończeniu.

 

                                                                       Z-ca Wójta Gminy Godów

                                                                       /-/ Tomasz Kasperuk

 

do góry