Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Aktualności/Zarządzenie nr 0050.42.2020 Wójta Gminy Godów

Zarządzenie nr 0050.42.2020 Wójta Gminy Godów

1 Kwietnia 2020
Zarządzenie nr 0050.42.2020 Wójta Gminy Godów

Zarządzenie nr 0050.42.2020 Wójta Gminy Godów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustalenia szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Godów odbywających kwarantannę domową w związku z epidemią koronawirusa SARS CoV-2

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami), w związku z art. 21 b ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1398 ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Na potrzeby zapewnienia ochrony mieszkańców Gminy Godów w sytuacji kryzysowej związanej z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, określam wykaz szczególnych form udzielania pomocy mieszkańcom objętym kwarantanną domową, wskazany w § 2.

§ 2. Wykaz szczególnych form udzielania pomocy osobom w kwarantannie:
1) kontakt telefoniczny z osobami w kwarantannie,
2) zakup i dostarczenie niezbędnych produktów żywnościowych, gorącego posiłku,
3) zakup i dostarczenie niezbędnych artykułów higienicznych,
4) zakup i dostarczenie lekarstw zaleconych przez lekarza prowadzącego,
5) dostarczenie innych, niezbędnych artykułów pierwszej potrzeby.

§ 3. Wymieniony w § 2 wykaz w uzasadnionych przypadkach może zostać rozszerzony.

§ 4. Otrzymanie pomocy uwzględnionej w wykazie wskazanym w § 2 następuje na wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jej opiekuna prawnego.

§ 5. Niniejsze zarządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w biuletynie informacji publicznej oraz publikację na stronach internetowych Urzędu Gminy Godów oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Godów

(-) Mariusz Adamczyk

do góry