Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO W (..)

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

16 Maja 2023

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.) informuję, iż zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa stacji paliw płynnych i gazu LPG, z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Łaziskach (gm Godów), rejon ul. Powstańców Śląskich (dz. ew. nr 3271/395, 3263/394 - obręb Łaziska)”

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 Kpa informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym do składania uwag i wniosków.
Zebrana dokumentacja znajduje się do wglądu w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Godów (pokój 23), 44-340 Godów, ul. 1 Maja 53 w godzinach pracy urzędu.
W związku z powyższym zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych żądań, w terminie 7 dni od ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.


Zastępca Wójta Gminy Godów
/ / mgr inż. Tomasz Kasperuk

do góry