Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych (..)

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

7 Sierpnia 2020

W związku z art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r. , poz. 283) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) Wójt Gminy Godów zawiadamia, że w dniu 4 sierpnia 2020r wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
„ Budowa stacji CNG i LNG obok istniejącej stacji paliw płynnych i gazowych w Łaziskach gmina Godów przy ul. Powstańców Śląskich, działki nr 361/7, 3289/397, 361/13”
Wydana decyzja jest do wglądu w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, pokój 23, w Urzędzie Gminy Godów.

Decyzja została zarejestrowana w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie tj. www.ekoportal.gov.pl oraz został umieszczony w bazie danych o ocenach oddziaływania na środowisko pod adresem http://bazaoos.gdos.gov.pl

Niniejsze obwieszczenie zastaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Godów w miejscowości Łaziska, a także na stronie internetowej www.godow.bip.net

do góry