Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/Informacja o wynikach postępowania w sprawie otwartego (..)

Informacja o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Godów w roku 2022

5 Lipca 2022

Zarządzeniem nr 0050.99.2022 z dnia 30 maja 2022 r. Wójt Gminy Godów ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Godów w roku 2022. W wyznaczonym w ogłoszeniu terminie wpłynęła jedna oferta:
Uczniowski Klub Sportowy Judo i Ju-Jitsu Łaziska, oferta pod tytułem: Judo kontra uzależnienie. Wysokość wnioskowanej dotacji oferent oszcował na kwotę: 6000,00 zł. 
Na podstawie zapisów Rocznego Programu Współpracy Gminy Godów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, po zapoznaniu się z protokołem z dnia 28 czerwca 2022 r. z posiedzenia Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Godów w roku 2022 -  Wójt Gminy Godów Zarządzeniem nr 0050.143.2022 z dnia 04 lipca 2022 r. dokonał wyboru oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego Judo i Ju-Jitsu Łaziska, z siedzibą: 44-340 Łaziska, ul. Powstańców Śląskich 22, pod tytułem "Judo kontra uzależnienie" oraz określił wysokość dotacji na kwotę 6000,00 zł.
Zadanie realizowane będzie przez wybrany podmiot zgodnie z założeniami zawartymi w ofercie konkursowej oraz zgodnie z zapisami umowy,  która zostanie zawarta z wybranym podmiotem stosownie do zapisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022, poz. 1327) oraz Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2057).  

 

Wójt Gminy Godów

/-/ mgr inż. Mariusz Adamczyk

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia
pdf 2022-07-05 zarządzenie nr 0050.143.2022
ilość pobrań: 105
zarządzenie nr 0050.143.2022 226.34KB zobacz

do góry