Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/Informacja o wynikach postępowania w sprawie otwartego (..)

Informacja o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

24 Sierpnia 2023

Wójt Gminy Godów informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Godów w roku 2023

 

Zarządzeniem nr 0050.145.2023 z dnia 19 lipca 2023 r. Wójt Gminy Godów ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Godów w roku 2023. W wyznaczonym w ogłoszeniu terminie wpłynęła jedna oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Diament” Godów z siedzibą w Godowie, ul. 1 Maja 93, na realizację zadania pod tytułem: Niepodległościowa Piątka w Biegu po Zdrowie. Wysokość wnioskowanej dotacji to 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

Na podstawie zapisów Rocznego Programu Współpracy Gminy Godów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, po zapoznaniu się z protokołem z dnia 16 sierpnia 2023 r. z posiedzenia Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Godów w roku 2023 - Wójt Gminy Godów Zarządzeniem nr 0050.170.2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r. dokonał wyboru oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego „Diament” Godów z siedzibą w Godowie, ul. 1 Maja 93, na realizację zadania publicznego pod tytułem Niepodległościowa Piątka w Biegu po Zdrowie oraz określił wysokość dotacji na kwotę 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Zadanie realizowane będzie przez wybrany podmiot zgodnie z założeniami zawartymi w ofercie konkursowej oraz zgodnie z zapisami umowy, która zostanie zawarta z wybranym podmiotem stosownie do zapisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023, poz. 571) oraz Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2057).

 

Godów, dnia 24 sierpnia 2023 r.

 

Wójt Gminy Godów

/-/ mgr inż. Mariusz Adamczyk

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia
pdf 2023-08-24 informacja o wyborze oferty upowszechnianie kultury fizycznej 2023.pdf
ilość pobrań: 9
informacja o wyborze oferty upowszechnianie kultury fizycznej 2023.pdf 136.92KB zobacz

do góry