Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Godów o odstąpieniu od (..)

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Godów o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

11 Października 2021

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Godów na lata 2021-2025”.
Zgodnie z art. 48 ust. 1 w/w ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z pismem w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, pismem znak: WOOŚ.410.224.2021.MM z dnia 24 czerwca 2021r., stwierdził, że realizacja zadań proponowanych w przedmiotowym dokumencie wpłynie na redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej odnawialnych źródeł energii, zwiększenie efektywności energetycznej, poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów energii. Tym samym uznał, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ww. dokumentu.
Przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w dokumentu wzięto pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Biorąc powyższe pod uwagę odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Godów na lata 2021-2025”.
Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu zamieszczono: na stronie internetowej Urzędu Gminy Godów oraz na tablicy ogłoszeń.

 
Wójt Gminy Godów

mgr inż Mariusz Adamczyk

do góry