Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/OGŁOSZENIE o złożeniu wniosku w sprawie wydania decyzji (..)

OGŁOSZENIE o złożeniu wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej na budowę stacji paliw płynnych i LPG w Łaziskach

20 Kwietnia 2023

W związku z art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022r. , poz. 1029 ze zm.) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 2000 z poźn. zm.) Wójt Gminy Godów zawiadamia, że w dniu 11 kwietnia 2023r na wniosek wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa stacji paliw płynnych i gazu LPG, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Łaziskach (gm. Godów), rejon ul. Powstańców Śląskich (dz. ew. nr 3271/395, 3263/394 - obręb Łaziska, powiat wodzisławski)”
Informuję wiec o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Złożone dokumenty dostępne są do wglądu w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, pokój 23, w Urzędzie Gminy Godów w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Zgodnie z art. 64 ust 1 w/w ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 34 i 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,
- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska,
- Państwowym Gospodarstwem Wodnym, Wody Polskie.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.


Zastępca Wójta Gminy Godów

/ / mgr inż. Tomasz Kasperuk

do góry