Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/Obwieszczenie Starosty Wodzisławskiego informujące o (..)

Obwieszczenie Starosty Wodzisławskiego informujące o wydanej decyzji w postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości

5 Lipca 2022

OBWIESZCZENIE STAROSTY WODZISŁAWSKIEGO

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) - zwanej dalej kpa, w związku z art. 113 ust. 6 i art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 176) zawiadamiam, że została wydana decyzja znak WGN.683.1.11.2021 z dnia 30 czerwca 2022 r., orzekająca o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość położoną w jednostce ewidencyjnej Godów, obręb Gołkowice, karta mapy 3, oznaczoną działkami o numerach 1064/53 o pow. 0,0109 ha, 1066/53 o pow. 0,0091 ha i 1068/53 o pow. 0,0082 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym, dla której brak jest księgi wieczystej, zbioru dokumentów oraz innych dokumentów potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości.

Ww. nieruchomość została przejęta z mocy prawa, z dniem 5 lutego 2021 r., na własność Gminy Godów, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Wodzisławskiego 003/20 z dnia 8 października 2020 r. znak WAB.6740.1.0002.2020 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Gołkowicach”.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Starostwa, stronie internetowej Urzędu Gminy Godów oraz na tablicach ogłoszeń tych urzędów od dnia 5 lipca 2022 r.

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie przez obwieszczenie jest uważane za prawnie skuteczne po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 73 § 1 kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzenie z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

Akta przedmiotowej sprawy dostępne są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl., ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śl., piętro II, pokój nr 215, od poniedziałku do środy w godzinach od 7:30 do 15:00, w czwartek 7:30-16:30, w piątek od 7:30-13:30.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia
pdf 2022-07-05 Ogłoszenie_o_przetargu_nieruchomość_zabudowana_Godów.pdf
ilość pobrań: 0
Ogłoszenie_o_przetargu_nieruchomość_zabudowana_Godów.pdf 109.3KB zobacz

do góry