Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/Obwieszczenie Starosty Wodzisławskiego o nr (..)

Obwieszczenie Starosty Wodzisławskiego o nr WGN.683.1.11.2021 z dnia 9 sierpnia 2021r.

13 Sierpnia 2021

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735) - dalej zwanej Kpa, w związku z art. 113 ust. 6, ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) - dalej zwanej ugn oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.) - dalej zwanej specustawa drogowa zawiadamiam, że tutejszy organ wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Gołkowicach”, położoną w jednostce ewidencyjnej Godów, obręb Gołkowice, karta mapy 3, oznaczoną działką nr 1064/53 o pow. 0,0109 ha (powstałą w wyniku podziału parceli nr 488/53, która z kolei została wyodrębniona z parceli nr 209/53), objętą dawną księgą wieczystą LWH 287 Moszczenica prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju.
Przedmiotowa nieruchomość na podstawie decyzji Starosty Wodzisławskiego nr 003/20 znak WAB.6740.1.0002.2020 z dnia 8 października 2020 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Gołkowicach”, stała się własnością Gminy Godów.

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że wyżej opisana nieruchomość nie posiada uregulowanego stanu prawnego. Dotychczasowy właściciel działki nr 1064/53 - Pan Ludwik Grygierek nie żyje. Ze zgromadzonych informacji wynika, że postępowanie spadkowe po ww. zmarłym toczyło się w 1958 r., natomiast akta te zostały przeznaczone do zniszczenia.

Z uwagi na fakt, że nie zostały ustalone osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości i brak jest możliwości zawiadomienia stron postępowania o czynnościach tutejszego organu, zasadne jest dokonanie zawiadomienia przez obwieszczenie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Starostwa, stronie internetowej Urzędu Gminy Godów oraz na tablicach ogłoszeń tych urzędów od dnia 13 sierpnia 2021 r..

Działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, przewidywany termin załatwienia przedmiotowej sprawy ustalono do dnia 31 grudnia 2021 r..

W oparciu o przepis art. 10 § 1 Kpa tut. organ zawiadamia, że z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2, II piętro, pok. nr 215, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek, wtorek, środa - w godz. od 730 do 1500, czwartek - w godz. od 730 do 1630, piątek - w godz. od 730 do 1330.
Jednocześnie, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa stronom postępowania przysługuje prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

do góry