Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli (..)

Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składu komisji konkursowej

17 Maja 2022

Stosownie do zapisów art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.), Wójt Gminy Godów ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Godów w roku 2022.
1. Kandydaci powinni spełniać łącznie poniższe kryteria:
1) być obywatelami RP i korzystać z pełni praw publicznych;
2) nie być reprezentantem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie;
3) nie podlegać wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.);
4) posiadać doświadczenie w zakresie realizacji zadania publicznego, objętego przedmiotem prac komisji konkursowej;
5) wyrażać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
2. Kandydatów zgłasza się na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
3. Formularz dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Godów www.godow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Gminy Godów przy ul. 1 Maja 53 pok. nr 7.
4. Termin naboru kandydatów na przedstawicieli wyznaczony został od dnia 17 maja 2022 r. do dnia 24 maja 2022 r.
5. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić jednego kandydata.
6. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia wspólnego kandydata przez więcej niż jedną organizację.
7. Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Godów lub pocztą (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy) na adres: Urząd Gminy Godów 44-340 Godów, ul. 1 Maja 53.
8. Nie będą brane pod uwagę formularze:
a) niekompletne,
b) złożone w innej formie, niż określona w pkt 2 ogłoszenia,
c) złożone po terminie określonym w pkt 4 ogłoszenia.
9. Złożone w wyznaczonym terminie formularze podlegać będą formalnej i merytorycznej weryfikacji przez pracowników Referatu Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej Urzędu Gminy Godów.
10. Z naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składu komisji konkursowej sporządza się protokół.
11. Na podstawie protokołu, o którym mowa w pkt 10, Wójt Gminy Godów spośród kandydatów dokona wyboru 2 przedstawicieli, którzy zostaną powołani do składu komisji konkursowej.

 

Karta zgłoszenia kandydata znajduje się w załączeniu do niniejszego ogłoszenia

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Konsultacje z jednostkami pożytku publicznego
pdf 2022-05-17 zarządzenie ogłoszenie naboru kandydatów do komisji 2022 maj. podpisany.pdf
ilość pobrań: 158
zarządzenie ogłoszenie naboru kandydatów do komisji 2022 maj. podpisany.pdf 367.92KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry