Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/Ogłoszenie o naborze kandydatów na przedstawicieli (..)

Ogłoszenie o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składu komisji konkursowej

26 Lipca 2023

Stosownie do zapisów art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 571) Wójt Gminy Godów ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Godów w roku 2023.

 1. Kandydaci powinni spełniać łącznie poniższe kryteria:
  1. być obywatelami RP i korzystać z pełni praw publicznych;
  2. nie być reprezentantem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie;
  3. nie podlegać wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.);
  4. posiadać doświadczenie w zakresie realizacji zadania publicznego, objętego przedmiotem prac komisji konkursowej;
  5. wyrażać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
 2. Kandydatów zgłasza się na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 3. Formularz dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Godów www.godow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Gminy Godów przy ul. 1 Maja 53 pok. nr 7.
 4. Termin naboru kandydatów na przedstawicieli wyznaczony został od dnia 26 lipca 2023 r. do dnia 2 sierpnia 2023 r.
 5. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić jednego kandydata.
 6. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia wspólnego kandydata przez więcej niż jedną organizację.
 7. Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Godów lub pocztą (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy) na adres: Urząd Gminy Godów 44-340 Godów, ul. 1 Maja 53.
 8. Nie będą brane pod uwagę formularze:
  1. niekompletne,
  2. złożone w innej formie, niż określona w pkt 2 ogłoszenia,
  3. złożone po terminie określonym w pkt 4 ogłoszenia.
 9. Złożone w wyznaczonym terminie formularze podlegać będą formalnej i merytorycznej weryfikacji przez pracowników Referatu Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej Urzędu Gminy Godów.
 10. Z naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składu komisji konkursowej sporządza się protokół.
 11. Na podstawie protokołu, o którym mowa w pkt 10, Wójt Gminy Godów spośród kandydatów dokona wyboru 2 przedstawicieli, którzy zostaną powołani do składu komisji konkursowej.

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia
pdf 2023-07-26 Formularz - zgłoszenie kandydata.pdf
ilość pobrań: 23
Formularz - zgłoszenie kandydata.pdf 94.64KB zobacz
docx 2023-07-26 Formularz - zgłoszenie kandydata.docx
ilość pobrań: 4
Formularz - zgłoszenie kandydata.docx 17.19KB -
pdf 2023-07-26 Oświadczenia kandydata.pdf
ilość pobrań: 22
Oświadczenia kandydata.pdf 101.87KB zobacz
docx 2023-07-26 Oświadczenia kandydata.docx
ilość pobrań: 9
Oświadczenia kandydata.docx 18.42KB -

do góry