Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż (..)

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka nr 199/10

18 Października 2021

Wójt Gminy Godów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Godów, oznaczonej numerem działki 199/10 o pow. 0,1281 ha, mapa 2 obręb Godów, opisanej w ewidencji gruntów jako „Bi” - tj. „inne tereny zabudowane”, położonej w Gminie Godów, w miejscowości Godów, przy ul. 1 Maja (odgałęzienie), objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl. oznaczoną nr GL1W/00069328/7. Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.
Dział III i IV księgi wieczystej - brak wpisów.

Zbywana działka gruntu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr XXXVIII/276/2017 Rady Gminy Godów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów w jej granicach administracyjnych, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 05 grudnia 2017 r., poz. 6558 i oznaczona na rysunku planu symbolem „E14U” - tj. tereny zabudowy usługowej.

Położona jest w centrum miejscowości i gminy. Dolega do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej łączącej działkę z drogą publiczną powiatową - ulicą 1 Maja w Godowie. Na działce znajduje się obiekt budowlany - waga najazdowa dla samochodów oraz budynek techniczny przeznaczony na lokalizację urządzeń elektronicznych wagi. Pozostała część działki porośnięta zielenią.
Kształt działki zbliżony do trapezu, maksymalna szerokość około 20m, minimalna około 4 m, długość około 95. Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki oraz sposób zagospodarowania - zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów:
przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa,
przeznaczenie uzupełniające - mieszkania funkcyjne oraz zabudowa towarzysząca; zabudowa sportowo-rekreacyjna, zieleń urządzona, obiekty małej architektury; parkingi, dojścia, dojazdy; obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
Zakaz lokalizacji: nowych budynków o wyłącznej funkcji mieszkaniowej; obiektów i urządzeń produkcyjnych.
Pełny tekst planu dostępny jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Godów oraz na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.godow.pl.

Termin składania wniosków o nabycie nieruchomości przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu upłynął z dniem 12 października 2021 r.

Cena wywoławcza wynosi: 140.910,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dziesięć złotych 00/100). Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedaż zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT.

Wadium będące warunkiem udziału w przetargu wynosi: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) i płatne jest do dnia 16 listopada 2021 r. przelewem lub gotówką na rachunek bankowy Gminy Godów nr 27 8470 0001 2001 0020 4899 0007 w Banku Spółdzielczym Jastrzębie-Zdrój, z określeniem podmiotu (imię i nazwisko, nazwa firmy) przystępującego do przetargu oraz tytułem: „WADIUM - działka nr 199/10 w Godowie”.
W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej wadium winno być wniesione w imieniu obojga małżonków.

Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Godów.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 listopada 2021 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Godów, w Godowie przy ul. 1 Maja 53.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

 • wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości,
 • w przypadku osób fizycznych - przedłożenie dowodu tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby - pełnomocnictwa notarialnego. W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
 • w przypadku wspólników spółki cywilnej - przedłożenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpisu umowy spółki, dowodów tożsamości, w przypadku reprezentowania innej osoby - pełnomocnictwa notarialnego,
 • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw notarialnych, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wpłacone wadium:

 • przez uczestnika, który przetarg wygra podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia działki,
 • przez uczestników, którzy przetargu nie wygrają, podlega zwrotowi przelewem na podane przez nich konto, niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Osiągnięta w przetargu cena nabycia nieruchomości (pomniejszona o wpłacone wadium) podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, na konto Gminy Godów nr 20 8470 0001 2001 0020 4899 0036 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju, z dopiskiem : zapłata za działkę nr 199/10 w Godowie.

Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto bankowe Gminy Godów.
Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.
Wójt Gminy Godów, w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, poinformuje nabywcę o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości.

Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

W przypadku gdy podmiot ustalony jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie Wójt Gminy odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Godów zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu uzyskać można w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Godów przy ul. 1 Maja 53, tel. 32 4765065, wew. 28.

 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, celem realizacji obowiązku informacyjnego podaje się do wiadomości następujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych obowiązujące w Urzędzie Gminy w Godowie:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy w Godowie danych osobowych jest Wójt Gminy Godów - Mariusz Adamczyk. Dane kontaktowe: Urząd Gminy w Godowie, 44-340 Godów, ul. 1 Maja 53, tel. 32 4765065, e-mail: .
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej, adres do kontaktu: .
 3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Administratora celem przeprowadzenia procedury przetargu na sprzedaż nieruchomości i zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 4. Odbiorcami powierzonych danych może być notariusz (w zakresie sporządzenia notarialnej umowy zbycia nieruchomości). Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.
 5. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były odpowiednio i właściwie zabezpieczone.
 7. Każdej z osób, której dane są przetwarzane przysługują pełne prawa zgodnie z RODO, w tym możliwość uzyskania kopii danych.
 8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 9. Okres przechowywania danych jest zależny od przedmiotu sprawy i wyznaczony zostaje na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a jeżeli niniejszy przepis nie wskazuje okresu dot. Konkretnej sprawy dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas, niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.
 10. Administrator danych nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.
 11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
 12. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (niezbędnym do przeprowadzenia procedury przetargu, zawarcia umowy). Nie podanie wszystkich wymaganych danych może prowadzić do niepodjęcia działań przez Administratora danych.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia
pdf 2021-10-18 Ogłoszenie_sprzedaż_nieruchomość_199_10.pdf
ilość pobrań: 190
Ogłoszenie_sprzedaż_nieruchomość_199_10.pdf 145.78KB zobacz

do góry