Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż (..)

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej

17 Listopada 2020

Wójt Gminy Godów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Godów, oznaczonej nr działki 1484/145 o pow. 0,2492 ha, karta mapy 2 obręb Krostoszowice, opisanej w ewidencji gruntów jako użytek „Tr” (tj. tereny różne), położonej w Krostoszowicach przy ul. Leśnej, objętej księgą wieczystą KW nr GL1W/00015262/3 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl.


Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.


Cena wywoławcza wynosi 86.973,00 zł netto (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote).


Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


Wadium będące warunkiem udziału w przetargu wynosi 9.000,00 zł i płatne jest do dnia 11 stycznia 2021 r. przelewem lub gotówką na rachunek bankowy Gminy Godów nr 27 8470 0001 2001 0020 4899 0007 w Banku Spółdzielczym Jastrzębie-Zdrój.


Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Godów.


Zbywana nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr XXXVIII/276/2017 Rady Gminy Godów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów w jej granicach administracyjnych, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 05 grudnia 2017 r., poz. 6558.
Zgodnie z ustaleniami w/w planu przedmiotowa działka znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla lokalizacji nowej zabudowy - symbol na planie „A38MN2” oraz częściowo (około 50 m²) w terenach leśnych (symbol na planie A10ZL).
Pełny tekst planu dostępny jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Godów oraz na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.godow.pl.
Nieruchomość położona jest w Krostoszowicach przy drodze gminnej - ulicy Leśnej, w otoczeniu terenów rolnych i leśnych oraz w sąsiedztwie budynków jednorodzinnych. Kształt działki zbliżony do trapezu, media w działkach sąsiednich, do granicy działki prowadzi droga asfaltowa, dalej droga polna.
Aktualny sposób zagospodarowania - teren niezagospodarowany, porośnięty drzewami i krzewami.
Termin składania wniosków o nabycie nieruchomości przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu upłynął z dniem 20 października 2020 r.


Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2021 r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy Godów, przy ul. 1 Maja 53 w Godowie.


Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości
  • w przypadku osób fizycznych - przedłożenie dowodu tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby - pełnomocnictwa notarialnego.
    W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
  • w przypadku wspólników spółki cywilnej - przedłożenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpisu umowy spółki, dowodów tożsamości, w przypadku reprezentowania innej osoby - pełnomocnictwa notarialnego,
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw notarialnych, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałe wadia będą zwrócone.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.


Wójt Gminy Godów, w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, poinformuje nabywcę o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości.
Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
W przypadku gdy podmiot ustalony jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie Wójt Gminy odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Wójt Gminy Godów zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.


Szczegółowe informacje dotyczące przetargu uzyskać można w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Godów przy ul. 1 Maja 53, tel. 32 4765065, wewn. 28.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia
pdf 2020-11-17 Ogłoszenie o przetargu.odt
ilość pobrań: 238
Ogłoszenie o przetargu.odt 115.54KB zobacz

do góry