Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym  na sprzedaż (..)

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym  na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej

12 Maja 2020

Wójt Gminy Godów ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Godów, oznaczonej nr działek 937/50 o pow. 0,0107 ha i nr 1456/50 o pow. 0,0136 ha, karta mapy 1 obręb Godów, opisanej  w ewidencji gruntów jako użytek „W”, położonej w Godowie przy ul. Olszyńskiej, objętej księgą wieczystą  KW GL1W/00023108/5 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.


Uzasadnienie do wyboru formy przetargu: Ograniczone możliwości zagospodarowania nieruchomości jako nieruchomości samodzielnej (długość działek ok. 68m, szerokość łącznie ok. 3,5 m.).

Cena wywoławcza wynosi: 7.140,00 zł netto (słownie: siedem tysięcy sto czterdzieści złotych). Do ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Wadium będące warunkiem udziału w przetargu wynosi: 1.000,00 zł i płatne jest do dnia 09 czerwca 2020 r. przelewem lub gotówką na rachunek bankowy Gminy Godów nr  27  8470 0001 2001 0020 4899 0007 w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Godów.

Zbywana nieruchomość stanowiąca działki gruntu nr 937/50 i nr 1456/50 o łącznej powierzchni 0,0243 ha, objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr XXXVIII/276/2017 Rady Gminy Godów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów w jej granicach administracyjnych, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 05 grudnia 2017 r., poz. 6558.

Zgodnie z ustaleniami w/w planu przedmiotowe działki znajdują się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla uzupełnienia zabudowy istniejącej - symbol na planie „E2MN1”. 

Nieruchomość położona jest w Godowie przy drodze gminnej - ulicy Olszyńskiej, w sąsiedztwie terenów zabudowanych i przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej. 

Aktualny sposób zagospodarowania - rów otwarty. 

 

Termin składania wniosków o nabycie nieruchomości przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu upłynął z dniem 14 kwietnia 2020 r. 

Przetarg odbędzie się w dniu 16 czerwca 2020 r. o godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy Godów, przy ul. 1 Maja 53 w Godowie. 

 

Do przetargu mogą przystąpić osoby, które:

1. do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 15:00 zgłoszą pisemnie uczestnictwo w przetargu w Urzędzie Gminy Godów;

2. wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa w pkt 1, dołączą kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium;

3. złożą oświadczenie, że nieruchomość przyległa stanowi ich własność a także, że akceptują warunki i przedmiot przetargu.  

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w dniu 15 czerwca 2020 r.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nabycia nieruchomości wraz z podatkiem VAT płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni roboczych od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu. 

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej  ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

 

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Godów, biuro nr 23 lub telefonicznie pod nr 32 4765065, wewn. 28. w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Godów w Godowie przy ul. 1 Maja 53 oraz zamieszczone na stronie internetowej www.godow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobui trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Wójt Gminy Godów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Wójt Gminy Godów

/-/ Mariusz Adamczyk

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia
pdf 2020-05-12 Ogloszenie_maj2020.pdf
ilość pobrań: 274
Ogloszenie_maj2020.pdf 71.23KB zobacz

do góry