Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/Ogłoszenie o wynikach postępowania w sprawie otwartego (..)

Ogłoszenie o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Godów w roku 2021

29 Lipca 2021

Zarządzeniem nr 0050.84.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. Wójt Gminy Godów ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Godów w roku 2021. W wyznaczonym w ogłoszeniu terminie wpłynęła jedna oferta: Uczniowski Klub Sportowy „Diament” z siedzibą: 44-340 Godów, ul. 1 Maja 93, nazwa zadania: „Olimpijski Maraton po Zdrowie w Godowie”, wnioskowana kwota dotacji: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
Na podstawie zapisów Rocznego Programu Współpracy Gminy Godów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, po zapoznaniu się z protokołem z dnia 26 lipca 2021 r. z posiedzenia Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Godów w roku 2021 - Wójt Gminy Godów Zarządzeniem nr 0050.96.2021 z dnia 29 lipca 2021 r. dokonał wyboru oferty oraz określił wysokość dotacji: Uczniowski Klub Sportowy „Diament” z siedzibą: 44-340 Godów, ul. 1 Maja 93, nazwa zadania: „Olimpijski Maraton po Zdrowie w Godowie”, kwota dotacji: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
Zadanie realizowane będzie przez wybrany podmiot zgodnie z założeniami zawartymi w ofercie konkursowej oraz zgodnie z zapisami umowy, która zostanie zawarta z wybranym podmiotem stosownie do zapisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020, poz. 1057 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2057).

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Zdrowie
pdf 2021-07-29 informacja wójta o wyborze oferty 2021 UKS Diament.pdf
ilość pobrań: 146
informacja wójta o wyborze oferty 2021 UKS Diament.pdf 257.11KB zobacz

do góry