Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie (..)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Godów w roku 2022

30 Maja 2022

Na podstawie art. 11 ust.1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Godów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Godów w roku 2022.


W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową związaną z przedmiotem konkursu.
W procedurze konkursowej wyłonione zostaną oferty organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych i promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

Rodzaj zadania obejmuje przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Godów - zajęcia łączące wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień z promowaniem sportu i aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia jako alternatywy do zachowań ryzykownych.

Na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w Gminie Godów w roku 2022 została przeznaczona kwota o łącznej wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) zaplanowana w budżecie Gminy Godów w dziale 851 rozdział 85154 § 2360.

Pełna treść ogłoszenia oraz aktualny wzór oferty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Godów.

do góry