Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/Powiat Wodzisławski - Nieodpłatna pomoc prawna w 2022 (..)

Powiat Wodzisławski - Nieodpłatna pomoc prawna w 2022 roku - jak i gdzie ją uzyskać?

14 Stycznia 2022
Powiat Wodzisławski - Nieodpłatna pomoc prawna w 2022 roku - jak i gdzie ją uzyskać?

Od kilku lat Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. utrzymuje na terenie powiatu sieć punktów, w których bezpłatnie można skorzystać z porad prawnych i obywatelskich, a nawet z mediacji. Prezentujemy garść informacji, na czym polega pomoc, kto może z niej skorzystać i na jakich zasadach.

Na wstępie warto uspokoić, że w stosunku do minionego roku w funkcjonowaniu punktów porad na terenie powiatu nie doszło do większych zmian. Jedyną jest zmiana godzin dyżuru w punkcie w Gorzycach.

Przypomnijmy, że na terenie powiatu funkcjonują punkty bezpłatnego poradnictwa prawnego. Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane są hybrydowo, czyli osobiście w punkcie lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, np. telefonicznie. Osoby chcące skorzystać z pomocy prawnej wskazują, czy porada ma się odbyć stacjonarnie czy zdalnie.

Gdzie zlokalizowane są punkty nieodpłatnego poradnictwa?

Punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna i mediacja znajdują się w:

  • Zespole Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim, ul. 26 Marca 164, 44-300 Wodzisław Śląski,
  • Rydułtowskie Centrum Kultury FENIKS, ul. Strzelców Bytomskich 9a, 44-280 Rydułtowy,
  • Urząd Miasta Pszów - Urząd Stanu Cywilnego, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów.

Punkty, w których świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja znajdują się w:

  • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim - budynek „Oazy Aktywności”, ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śl. oraz Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach, ul. M. Kopernika 8, 44-350 Gorzyce,
  • Centrum Usług Społecznych w Radlinie, ul. Korfantego 87, 44-310 Radlin.

Te dwa ostatnie punkty prowadzone są, podobnie jak w roku ubiegłym, przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” z Katowic, które zostało wyłonione w ramach przeprowadzonego przez powiat otwartego konkursu ofert. Z kolei w punkcie w Pszowie za udzielanie nieodpłatnych porad prawnych odpowiada Fundacja TOGATUS PRO BONO z Olsztyna.

Kto może skorzystać z darmowej pomocy prawnej?

Bezpłatna pomoc prawna przysługuje osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W tym celu, przed uzyskaniem porady, składają stosowne oświadczenie, które należy pobrać od prawnika w punkcie i wypełnić na miejscu bezpośrednio przed poradą.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Wówczas, przed umówieniem porady, powinny złożyć w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz dostarczyć oświadczenie dotyczące pomocy de minimis (oświadczenie można wydrukować ze strony www.powiatwodzislawski.pl w zakładce „punkty bezpłatnych porad prawnych”).

Jak umówić się na wizytę?

Na wizyty do prawników do wszystkich punktów należy umawiać się telefonicznie pod numerem telefonu 32 412 09 51 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim lub poprzez stronę internetową - PRZEJDŹ

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego istnieje możliwość udzielania nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich za pomocą środków porozumiewania się na odległość, np. telefonicznie. Wówczas nie ma obowiązku składania oświadczenia. W celu umówienia takiej porady należy się zapisać podobnie, jak na wizytę stacjonarną.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc prawna, poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Taką potrzebę zgłasza się telefoniczne w Starostwie pod nr 32 412 09 51 lub poprzez wiadomość e-mail na adres: .

Udzielanie nieodpłatnych porad odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności. Kobietom w ciąży porady udzielane są poza kolejnością.

Jaki jest zakres nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w punktach powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  • nieodpłatną mediację, lub
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Na czym polega nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Na czym polega mediacja?

Mediacja jest to pozasądowa, dobrowolna, poufna i polubowna metoda rozwiązywania sporu, dzięki której strony, przy pomocy mediatora, dochodzą do porozumienia. Mediacja jest możliwa we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Przedmiotem mediacji mogą być m.in. sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku, spadku itp. Korzyści wynikające z mediacji to m.in. skrócenie czasu i zmniejszenie kosztów procesu, zmniejszenie stresu związanego z konfliktem i sprawą sądową. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw w których sąd lub inny organ wydał postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub jeśli zachodzi podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc;

Na mediację można się umówić w każdym z sześciu punktów na terenie powiatu wodzisławskiego.

 

do góry