Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (..)

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

31 Maja 2022

Wójt Gminy Godów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Gminie Godów, w miejscowości Godów, przy ul. 1 Maja 146.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków:
Jednostka ewidencyjna: Godów, obręb ewidencyjny: Godów
Księga wieczysta nr: GL1W/00020607/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl.
nr działki: 648/48 o pow. 0,0675 ha, arkusz mapy 3;
Księga wieczysta nr: GL1W/00078548/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl.
nr działki: 750/47 o pow. 0,0033 ha, arkusz mapy 3.
Rodzaj użytku - Bi (inne tereny zabudowane)
Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowej - 0,0708 ha.

Dział III księgi wieczystej GL1W/00020607/2 zawiera treść:
Rodzaj wpisu: Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością.
Treść wpisu: Odpłatna służebność przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości objętej KW nr GL1W/00018235/6 - o treści z par. 3 umowy ustanowienia służebności gruntowej Rep. A Nr 8066/2012 z dnia 27.12.2012 r.
Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.

Dział III księgi wieczystej GL1W/00078548/1 zawiera treść:
Rodzaj wpisu: Inny wpis
Treść wpisu: Odpłatna, na czas nieoznaczony, służebność przesyłu na nieruchomości położonej w Godowie, obejmującej działkę gruntu o numerze 146/5, na rzecz Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, polegająca na prawie wstępu na tą nieruchomość oraz prawie korzystania z pasa gruntu o powierzchni 278,00 m2 (dwieście siedemdziesiąt osiem metrów kwadratowych) na działce gruntu numer 146/5, szlakiem wyrysowanym kolorem czerwonym na mapie stanowiącej załącznik numer 1 do umowy ustanowienia służebności przesyłu Rep. A 6803/2012 z dnia 11.04.2012 r. w celu budowy, lokalizacji i eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (przepompowanie ścieków, studnie kanalizacyjne, rury ochronne), a także rozbudowy i przebudowy tych urządzeń w przyszłości, ich wymiany oraz modernizacji, a także dostępu do tego pasa gruntu w celu usuwania awarii, dokonywania napraw, przeglądów, kontroli, remontów wraz z prawem wjazdu na teren odpowiednim sprzętem.
Przedmiot wykonywania: działka 146/5
Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.

Zbywana nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr XXXVIII/276/2017 Rady Gminy Godów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów w jej granicach administracyjnych, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 05 grudnia 2017 r., poz. 6558, zgodnie z którym zbywane działki znajdują się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla uzupełnienia zabudowy istniejącej - symbol na planie „E48MN1”.
Pełny tekst planu dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Godów oraz na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.godow.pl.
Nieruchomość ma kształt zbliżony do trapezu. W granicach działki nr 648/48 znajduje się odrębna działka o pow. 25 m², oznaczona geodezyjnie numerem 376/48, która nie stanowi własności Gminy i nie jest fizycznie wyodrębniona. Niezabudowana część zbywanej nieruchomości stanowi teren ogrodzony, częściowo urządzony pod parking i drogę dojazdową oraz częściowo porośnięty trawą. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i obiekty handlowo-usługowe.
Na nieruchomości posadowiony jest murowany, podpiwniczony budynek usługowy o trzech kondygnacjach nadziemnych. Powierzchnia użytkowa budynku - 301,57 m², powierzchnia zabudowy - 147 m². Budynek wybudowany około 1930 roku, wyremontowany w 2009 roku, przystosowany wówczas do funkcji przedszkola, z wysoką, przechodzącą przez dwa piętra salą zabaw, salami dziennego pobytu dla dzieci z zapleczem sanitarnym.
Remont obejmował również wymianę instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania, zamontowano instalację alarmową. Ostatnio użytkowany (w części parteru) pod działalność produkcyjną. Budynek w dobrym stanie technicznym. Dach dwuspadowy, konstrukcji drewnianej, kryty blachą trapezową. Ściany murowane, ocieplone, centralne ogrzewanie budynku piecem gazowym.
Z uwagi na brak bezpośredniego dostępu zbywanej nieruchomości do drogi publicznej z chwilą jej sprzedaży ustanowiona zostanie odpłatna służebność polegająca na prawie do przejścia i przejazdu przez działkę stanowiącą własność Gminy Godów oznaczoną geodezyjnie numerem 751/47, mapa 3 obręb Godów, zapisaną w księdze wieczystej KW nr GL1W/00078548/1, po istniejącym w terenie szlaku o szerokości 4 m, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej w Godowie przy ul. 1 Maja 146, oznaczonej geodezyjnie numerami działek 648/48 i 750/47 mapa 3 obręb Godów.
Jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie wyżej opisanej służebności gruntowej wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT, w łącznej wysokości: 253,38 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy złote 38/100), podlegać będzie jednorazowej zapłacie na rzecz Gminy Godów przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
Szacunkowa wartość rynkowa prawa własności nieruchomości zabudowanej: 428.365,00 zł, w tym:

  • wartość prawa własności gruntu: 41.659,00 zł;
  • wartość budynku usługowego: 386.706,00 zł.

Wartość służebności przejazdu po działce 751/47: 206,00 zł.

Termin składania wniosków o nabycie nieruchomości przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu upłynął z dniem 24 maja 2022 r.
Cena wywoławcza: 430.120,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy sto dwadzieścia złotych). Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

Wadium w kwocie 43.000,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych 00/100) należy uiścić w pieniądzu na konto Gminy Godów nr 27 8470 0001 2001 0020 4899 0007 Bank Spółdzielczy Jastrzębie-Zdrój, w terminie do dnia 04 lipca 2022 r. przy czym za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Gminy Godów. W treści wpłaty należy podać „wadium za działki nr 648/48 i 750/47 w Godowie”.
Przetarg odbędzie się w dniu 08 lipca 2022 r. (tj. piątek) o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Godów, w Godowie przy ul. 1 Maja 53.
Wylicytowana cena sprzedaży płatna jest jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Dowód zapłaty należy przedłożyć do wglądu przed podpisaniem umowy. Koszty związane ze sprzedażą gruntu, tj. opłaty notarialne i sądowe w kwocie wyliczonej przez notariusza ponosi nabywca.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w podanym wyżej terminie i kwocie;
  • w przypadku osób fizycznych - przedłożenie dowodu tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby - pełnomocnictwa notarialnego.
    W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
  • w przypadku wspólników spółki cywilnej - przedłożenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpisu umowy spółki, dowodów tożsamości, w przypadku reprezentowania innej osoby - pełnomocnictwa notarialnego;
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw notarialnych, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałe wadia będą zwrócone.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.

Wójt Gminy Godów, w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, poinformuje nabywcę o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości.
Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
W przypadku, gdy podmiot ustalony jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie, Wójt Gminy odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wójt Gminy Godów zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu uzyskać można w Referacie Inwestycji, Mienia i Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Gminy Godów przy ul. 1 Maja 53, tel. 32 4765065, wew. 28.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia
pdf 2022-05-31 Ogłoszenie_o_przetargu_nieruchomość_zabudowana_Godów.pdf
ilość pobrań: 57
Ogłoszenie_o_przetargu_nieruchomość_zabudowana_Godów.pdf 188.75KB zobacz

do góry