Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/Szacowanie wartości zamówienia pod nazwą "Wykonanie (..)

Szacowanie wartości zamówienia pod nazwą "Wykonanie dokumentacji projektowej przedszkola 4-oddziałowego w Łaziskach"

9 Czerwca 2021

W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji ceny opracowania dokumentacji projektowej według istniejącej koncepcji dla zadania pn. Budowa przedszkola czterooddziałowego w Łaziskach.

Nazwa i zakres przedmiotu szacowania

Przedmiotem szacowania jest wykonanie dokumentacji projektowej (projektu budowlano-wykonawczego) z wymaganymi uzgodnieniami we wszystkich branżach według istniejącej koncepcji dla inwestycji pn. Budowa przedszkola czterooddziałowego w Łaziskach.
Lokalizacja: Działka nr 3347/420, ul. Powstańców Śl. 20, 44-340 Łaziska
Termin realizacji - 10 grudnia 2021r.

Zakres opracowania obejmuje m.in. :
1. Uzyskanie mapy do celów projektowych.
2. Badania geologiczne/geologiczno-inżynierskie (w przypadku konieczności w ramach zamówienia należy sporządzić odpowiednią dokumentację oraz uzyskać wymagane opinie, zezwolenia, decyzje i inne w tym zakresie).
3. Projekt budowlany:
3.1 Projekt zagospodarowania terenu obejmujący układ drogowy, architekturę, przyłącza.
3.2 Projekt architektoniczno-budowlany, obejmujący kosztorysy, przedmiary, specyfikację wykonania i odbioru robót.
3.3 Projekt techniczny, zawierający:
3.3.1. Projekt techniczny - konstrukcji wraz z kosztorysami, przedmiarami oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót.
3.3.2. Projekty techniczne branżowe:
a) branża sanitarna:
- projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz hydrantowej
- projekt instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
- projekt instalacji gazu
- projekt kotłowni gazowej
- projekt wentylacji mechanicznej
- kosztorysy, przedmiary, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
b) branża elektryczna:
- rozdzielnia główna, przeciwpożarowy wyłącznik prądu
- projekt oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych
- projekt oświetlenia awaryjnego
- zasilanie urządzeń
- instalacja domofonowa/videofon, interkom
- internet przewodowy
- kontrola dostępu
- kosztorysy, przedmiary, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
4. Uzgodnienia z rzeczoznawcami
5. Opłaty administracyjne.
6. Koordynacja.
7. Sporządzenie dokumentacji w 2 egz. w wersji elektronicznej dla potrzeb przeprowadzenia procedury przetargowej. Wersja elektroniczna musi być zapisana w programie ogólnodostępnym (dokumentu WORD i PDF) na płycie CD i dostarczona wraz z dokumentacją.

Zakres szacowanego zamówienia obejmuje opracowanie wyżej wymienionych prac projektowych, wszystkich niezbędnych uzgodnień, warunków, opinii, decyzji i innych potrzebnych dla prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamówienia celem złożenia przez Zamawiającego stosownego, kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę. Opracowanie nie obejmuje uzyskania pozwolenia na budowę, natomiast obejmuje wszelkie uzupełnienia wynikłe w trakcie uzyskania przez Zamawiającego w/w pozwolenia oraz uzgodnienia, uzupełnienia w trakcie postępowania przetargowego.

Przedmiot szacowanego zamówienia musi być wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami i normatywami.

Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.
Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów wykonania dokumentacji na załączonych wzorach formularza w formie papierowej do dnia 15 czerwca 2021r. do godz. 15.00 na adres Gmina Godów, ul. 1-Maja 53, 44-340 Godów lub w formie skanów formularza szacowania na adres e-mailowy:

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się klientów Urzędu Gminy Godów, że:
1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy Godów danych osobowych klientów Urzędu jest Wójt Gminy Godów. Adres Urzędu Gminy Godów: 44-340 Godów ul. 1 Maja 53, tel. 32 476 50 65.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Sylwia Kochman, tel. 784 699 897, e-mail: iod@godow.pl.
3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy Godów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub - w przypadku projektów - umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.

Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Koncepcja budynku-dokumentacja.

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia
pdf 2021-06-09 Zał. nr 1.pdf
ilość pobrań: 212
Zał. nr 1.pdf 74.98KB zobacz
odt 2021-06-09 Zał. nr 1.odt
ilość pobrań: 97
Zał. nr 1.odt 21.92KB -
zip 2021-06-09 Zał nr 2 - Koncepcja - dokumentacja.zip
ilość pobrań: 65
Zał nr 2 - Koncepcja - dokumentacja.zip 6.85MB -

do góry