Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej (..)

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

11 Maja 2021

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Godów podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Jednostka ewidencyjna Godów, obręb Skrzyszów, arkusz mapy 9
działka nr 299/13 o pow. 0,0642 ha, symbol klasoużytku - RV, opis użytku - grunty orne.


Księga wieczysta nr GL1W/00016291/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl.
Wartość rynkowa prawa własności zbywanej nieruchomości: 28 000,00 zł.
Cena wywoławcza do przetargu: 28 735,00 zł netto (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych 00/100).
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Zbywana nieruchomość stanowi działkę gruntu nr 299/13 o powierzchni 0,0642 ha, objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr XXXVIII/276/2017 Rady Gminy Godów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów w jej granicach administracyjnych, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 05 grudnia 2017 r., poz. 6558.
Zgodnie z ustaleniami w/w planu przedmiotowa działka znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla lokalizacji nowej zabudowy - symbol na planie „B103MN2”.
Nieruchomość położona jest w Skrzyszowie przy ulicy Powstańców Śl., w drugiej linii zabudowy, w sąsiedztwie zwartej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej od strony północnej oraz przy terenach niezabudowanych, użytkowanych rolniczo, od strony południowej. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta o wymianach około 20m x 30m, media wzdłuż drogi głównej - ul. Powstańców Śl., do działki prowadzi utwardzona droga gminna.
Aktualny sposób zagospodarowania - pole uprawne.


Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z poźn. zm.) przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym praw własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jej spadkobiercą.

W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wynikającą z wyżej powołanych punktów.
Osoby wymienione w punktach 1 i 2 mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 22 czerwca 2021 r. włącznie.
Warunkiem skorzystania z pierwszeństwa jest złożenie pisemnego wniosku w Urzędzie Gminy Godów, przed upływem w/w terminu, oraz złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.


Koszty związane ze sprzedażą gruntu ponosi nabywca.


Dodatkowe informacje uzyskać można w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Godów (tel. 32 47 65 065, wewn. 28).
Wykaz zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godów oraz na stronie internetowej www.godow.pl , w dniach od 11.05.2021 r. do 01.06.2021 r.
Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się w Nowinach Wodzisławskich.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia
pdf 2021-05-11 Wykaz_Skrzyszow.pdf
ilość pobrań: 187
Wykaz_Skrzyszow.pdf 100.73KB zobacz

do góry