Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej (..)

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

8 Września 2020

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 65z późn. zm.) Wójt Gminy Godów podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ
przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

jednostka ewidencyjna: Godów
obręb ewidencyjny: Krostoszowice, arkusz mapy 2
działka nr 1484/145 o pow. 0,2492 ha
symbol użytku - Tr (tereny różne)

Księga wieczysta nr GL1W/00015262/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl.
Wartość rynkowa prawa własności zbywanej nieruchomości: 86.273,00 zł
Cena wywoławcza do przetargu: 86.973,00 zł netto (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 00/100).
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zbywana nieruchomość stanowi działkę gruntu nr 1484/145 o 0,2492 ha, objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr XXXVIII/276/2017 Rady Gminy Godów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów w jej granicach administracyjnych, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 05 grudnia 2017 r., poz. 6558.
Zgodnie z ustaleniami w/w planu przedmiotowa działka znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla lokalizacji nowej zabudowy - symbol na planie „A38MN2” oraz częściowo (około 50 m²) w terenach leśnych (symbol na planie A10ZL).
Nieruchomość położona jest w Krostoszowicach przy drodze gminnej - ulicy Leśnej, w otoczeniu terenów rolnych i leśnych oraz w sąsiedztwie budynków jednorodzinnych. Kształt działki zbliżony do trapezu, media w działkach sąsiednich, do granicy działki prowadzi droga asfaltowa, dalej droga polna.
Aktualny sposób zagospodarowania - teren niezagospodarowany, porośnięty drzewami i krzewami.

 

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z poźn. zm.) przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym praw własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jej spadkobiercą.
W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu , stosuje się kolejność wynikającą z wyżej powołanych punktów.
Osoby wymienione w punktach 1 i 2 mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 20 października 2020 r. włącznie.
Warunkiem skorzystania z pierwszeństwa jest złożenie pisemnego wniosku w Urzędzie Gminy Godów, przed upływem w/w terminu, oraz złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.
Koszty związane ze sprzedażą gruntu ponosi nabywca.
Dodatkowe informacje uzyskać można w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Godów (tel. 32 47 65 065, wewn. 28).

Wykaz zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godów oraz na stronie internetowej www.godow.pl, w dniach od 08.09.2020 r. do 29.09.2020 r.
Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się w Nowinach Wodzisławskich.

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia
pdf 2020-09-08 Wykaz nieruchomości 20200908.pdf
ilość pobrań: 221
Wykaz nieruchomości 20200908.pdf 76.11KB zobacz

do góry