Urząd Gminy w Godowie

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej (..)

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego

3 Marca 2020

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 65) Wójt Gminy Godów podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ
przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego

jednostka ewidencyjna: Godów, obręb ewidencyjny: Godów, arkusz mapy 1
- działka nr 937/50 o pow. 0,0107 ha, symbol użytku - W
- działka nr 1456/50 o pow. 0,0136 ha, symbol użytku - W
księga wieczysta nr GL1W/00023108/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl.
Wartość rynkowa prawa własności zbywanej nieruchomości: 6.391,00 zł
Cena wywoławcza: 7.140,00 zł netto (słownie: siedem tysięcy sto czterdzieści złotych 00/100)
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zbywana nieruchomość stanowiąca działki gruntu nr 937/50 i nr 1456/50 o łącznej powierzchni 0,0243 ha, objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr XXXVIII/276/2017 Rady Gminy Godów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów w jej granicach administracyjnych, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 05 grudnia 2017 r., poz. 6558.
Zgodnie z ustaleniami w/w planu przedmiotowe działki znajdują się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla uzupełnienia zabudowy istniejącej - symbol na planie „E2MN1”.
Nieruchomość położona jest w Godowie przy drodze gminnej - ulicy Olszyńskiej, w sąsiedztwie terenów zabudowanych i przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej.
Aktualny sposób zagospodarowania - rów otwarty.

Z uwagi na niekorzystne ukształtowanie (pas gruntu o długości około 63 m i łącznej szerokości około 4 m) nieruchomość nie może zostać zagospodarowana jako nieruchomość samodzielna, w związku z czym może zostać zbyta na powiększenie nieruchomości sąsiednich opisanych jako działki nr 1269/65 i nr 1457/50.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 65) przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym praw własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jej spadkobiercą.
W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu , stosuje się kolejność wynikającą z wyżej powołanych punktów.
Osoby wymienione w punktach 1 i 2 mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 14 kwietnia 2020 r. włącznie.
Warunkiem skorzystania z pierwszeństwa jest złożenie pisemnego wniosku w Urzędzie Gminy Godów, przed upływem w/w terminu, oraz złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.
Koszty związane ze sprzedażą gruntu ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Godów (tel. 32 47 65 065, wewn. 28).

Wykaz zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godów oraz na stronie internetowej www.godow.pl w dniach od 03.03.2020 r. do 24.03.2020 r.
Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się w Nowinach Wodzisławskich.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia
pdf 2020-03-03 Wykaz_20200303.pdf
ilość pobrań: 32
Wykaz_20200303.pdf 209.79KB zobacz

do góry