Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w (..)

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Godowie przy ul. Polnej - działka nr 1869/194

1 Czerwca 2021

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Godów podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Godowie przy ul. Polnej

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków:
jednostka ewidencyjna: Godów
obręb ewidencyjny: Godów
działka gruntu nr: 1869/194 o pow. 0,2948 ha
symbol klasoużytku: RIVa
księga wieczysta: GL1W/00053024/1

Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr XXXVIII/276/2017 Rady Gminy Godów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów w jej granicach administracyjnych, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 05 grudnia 2017 r., poz. 6558.
Zgodnie z ustaleniami w/w planu znajduje się w terenach zabudowy usługowej - symbol na planie „E26U”.
Działka położona jest w centrum miejscowości i gminy, w bliskim sąsiedztwie terenów przemysłowo-usługowych oraz terenów zabudowy mieszkaniowej. Działka nie jest wyposażona w sieci infrastruktury technicznej, posiada możliwość połączenia z drogą publiczną - ulicą Polną w Godowie poprzez wydzieloną i nieurządzoną działkę drogową gminną.
Kształt działki prostokątny o wymiarach około 30 m x 100 m.
Sposób zagospodarowania - teren nie jest użytkowany, porośnięty kilkuletnimi samosiejkami drzew.

Cena: 147.400,00 zł netto (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy czterysta złotych 00/100).
Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wys. 23%.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym praw własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jej spadkobiercą.

W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu , stosuje się kolejność wynikającą z wyżej powołanych punktów.
Osoby wymienione w punktach 1 i 2 mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 13 lipca 2021 r. włącznie.

Warunkiem skorzystania z pierwszeństwa jest złożenie pisemnego wniosku w Urzędzie Gminy Godów, przed upływem w/w terminu, oraz złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.
Koszty związane ze sprzedażą gruntu ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Godów (tel. 32 47 65 065, wewn. 28).

Wykaz zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godów oraz na stronie internetowej www.godow.pl w dniach od 01.06.2021 r. do 22.06.2021 r.

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia
docx 2021-06-01 Wykaz_Polna_Godow_1869_194.docx
ilość pobrań: 43
Wykaz_Polna_Godow_1869_194.docx 15.33KB -

do góry