Strona główna/Ogłoszenia/Wykaz nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Godów przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas określony - trzy lata

Wykaz nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Godów przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas określony - trzy lata

15 Października 2019

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Godów podaje do publicznej wiadomości:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

będącej własnością Gminy Godów przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas określony - trzy lata

Nieruchomość lokalowa w budynku gminnym w Gołkowicach, przy ul. 1 Maja 44, na parceli nr 508/186, mapa 5, obręb Gołkowice, zapisana w KW nr GL1W/00019006/9.

  • lokal użytkowy zlokalizowany w części piwnicznej budynku wielolokalowego, użytkowany do dnia 30 listopada 2019 r. na podstawie umowy najmu jako lokal gastronomiczny (pizzeria)
  • przeznaczenie lokalu - prowadzenie działalności gospodarczej - gastronomicznej
  • powierzchnia użytkowa - 90 m²
  • miesięczny czynsz - 837,00 zł netto za lokal, do czynszu doliczony zostanie należny podatek VAT (23 %)
  • czynsz płatny będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez wynajmującego  podlegać będzie corocznej waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok miniony (począwszy od 2020 r.)
  • poza czynszem w ustalonej wysokości najemca uiszczać będzie koszty zużytej energii elektrycznej, wody i gazu (centralne ogrzewanie gazowe), odprowadzenia ścieków,  wywozu odpadów komunalnych (na podstawie odrębnej umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w tym zakresie)
  • podatek od nieruchomości - naliczany zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Godów (tel. 32 47 65 065, wewn. 23).

Wykaz zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godów, na stronie internetowej www.godow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na okres 21 dni - od 15.10.2019 r. do 05.11.2019 r.

do góry