Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/Wykaz nieruchomości lokalowej

Wykaz nieruchomości lokalowej

11 Sierpnia 2020

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Godów podaje do publicznej wiadomości :

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ
będącej własnością Gminy Godów, położonej w Godowie przy ul. 1 Maja 18,
przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas określony - 10 lat


Lokal użytkowy w Godowie przy ul. 1 Maja 18, w budynku zlokalizowanym na parcelach nr 667/212 i 447/213, mapa 3, obręb Godów, objętych księgą wieczystą KW GL1W/00056313/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl.:

- lokal użytkowy przeznaczony na prowadzenie punktu aptecznego,
- powierzchnia użytkowa - 60 m² , na parterze budynku, z niezależnym wejściem,
- cena najmu miesięcznego - 960,- zł. netto, tj. 16,00 zł. netto /1 m² powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie, do czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wys. 23 %;
- czynsz płatny będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez wynajmującego
i podlegać będzie corocznej waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok miniony,
- poza czynszem najemca uiszczać będzie koszty zużytej energii elektrycznej, wody, odprowadzenia ścieków, centralnego ogrzewania (naliczane proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni).
Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Godów (tel. 32 47 65 065, wewn. 28).

Wykaz zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godów oraz na stronie internetowej www.godow.pl, na okres 21 dni - od 11.08.2020 r. do 01.09.2020 r.

do góry