Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00

Przyłącza kanalizacyjne

Dotacja celowa na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Warunki:

 • o dotację może ubiegać się osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste) do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Godów, na której będzie realizowane dotowane przedsięwzięcie;
 • dotacja udzielana jest na pisemny wniosek na podstawie umowy zawartej z Gminą przed realizacją przedsięwzięcia;
 •  dotacja może być przyznana na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków mieszkalnych w wysokości 70% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż:
  - 800,00 zł - w przypadku wykonania przyłącza w terminie 12 miesięcy od daty oddania do eksploatacji wykonanego odcinka kanalizacji sanitarnej,
  - 400,00 zł - w przypadku wykonania przyłącza w terminie późniejszym niż 12 miesięcy od daty oddania
  do eksploatacji wykonanego odcinka kanalizacji sanitarnej;
 • na koszt przyłączenia mogą się składać koszty: zakupu materiałów, wykonania przyłącza, pomiarów geodezyjnych, odbioru przyłącza przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji;
 • o przyznanie dotacji celowej mogą ubiegać się tylko wnioskodawcy, którzy posiadają uregulowaną gospodarkę odpadami na dzień złożenia wniosku oraz nie posiadają zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy Godów.

Wnioski i terminy:

 • osoby ubiegające się o dotację zobowiązane są do złożenia do Wójta Gminy pisemnego wniosku wraz wymaganymi załącznikami (oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością lub wyciąg z ksiąg wieczystych
  z ostatnich 3 miesięcy oraz zapewnienie odbioru ścieków i zgoda na włączenie do kanalizacji sanitarnej uzyskane
  z JZWiK S.A.),
 • rozpatrywane są wyłącznie wnioski kompletnie złożone do dnia 30 listopada danego roku,
 • pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia pomiędzy Gminą Godów a Wnioskodawcą umowy
  o udzielenie dotacji celowej,
 • po podpisaniu umowy o dofinansowanie, dotowany składa pisemną informację dotyczącą terminu rozpoczęcia robót budowlanych,
 • termin wykonania zadania oraz termin rozliczenia zadania objętego dotacją: do dnia 15 grudnia danego roku,
 • do 15 grudnia danego roku Dotowany składa pisemną informację o zrealizowaniu zadania wraz z załącznikami (faktury lub rachunki za zakupione materiały lub/oraz zrealizowane usługi z datą nie wcześniejszą niż data podpisania umowy dotacyjnej, protokół odbioru technicznego przyłącza kanalizacji sanitarnej, kserokopia umowy na odbiór ścieków poprzez wybudowane przyłącze kanalizacyjne oraz kserokopia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej),
 • dotacja zostaje rozliczona i przekazana w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia zakończenia zadania
  przez Dotowanego.

Dotacja celowa na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego udzielana jest zgodnie z przepisami:

 • uchwały nr XVIII/140/12 Rady Gminy Godów z dnia 26.04.2012r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 • zmianami zawartymi w uchwale nr VI/50/2015 Rady Gminy Godów z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy
  na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
do góry