Urząd Gminy w Godowie

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Projekty/Regionalny Program Operacyjny - EFS/Centrum Integracji Społecznej dla Powiatu Wodzisławskiego

Centrum Integracji Społecznej dla Powiatu Wodzisławskiego

Tytuł projektu

Centrum Integracji Społecznej dla Powiatu Wodzisławskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Europejski Fundusz Społeczny

Włączenie społeczne

Działanie: 9.1. Aktywna integracja

Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Wartość projektu: 3 427 785,84 zł

Kwota dofinansowania: 3 256 396,55 zł

Wkład własny lidera projektu: 57 890,65 zł

Lider projektu: Lokalna Grupa Działania „Wspólny rozwój”

Partner: Gmina Godów

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.09.01.05-IZ.01-24-251/18

Okres realizacji: 2019-08-01-2022-11-30

Projekt przewiduje aktywizację społeczno-zawodową 68 osób wykluczonych z Gminy Godów i powiatu wodzisławskiego w Centrum Integracji Społecznej w Godowie, poprzez rozszerzenie funkcjonowania podmiotu reintegracji o nową pracownię opiekuńczo-asystencką oraz udzielenie indywidualnie dobranych form wsparcia UP. Każdy z uczestników (k/m) otrzyma wsparcie w postaci udziału w CIS (IPZS) oraz szkolenia, kursy certyfikowane, staże (IŚR), pozwalające znaleźć i utrzymać pracę na otwartym rynku. Odpowiednio indywidualnie dobrane instrumenty pozytywnie wpłyną na poziom integracji, zwiększenie motywacji i chęci do działania oraz zmianę swojej dotychczasowej sytuacji życiowej wśród uczestników i uczestniczek projektu. Umożliwienie uzyskania/uzupełnienia kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych wpłynie na zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia. Oferta zaproponowana przez CIS jest odpowiedzią na zdiagnozowane deficyty i oczekiwania uczestników. Projekt realizowany w partnerstwie Gminy oraz Lokalnej Grupy Działania „Wspólny rozwój” z Jastrzębia - Zdroju.

 

do góry