Urząd Gminy w Godowie

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00

Nasz Nowy Dom

Tytuł projektu
Nasz nowy dom

Nazwa beneficjenta
Stowarzyszenie Przy Dziupli

Partner
Gmina Godów

Źródło finansowania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.4. Rozwój usług społecznych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

Okres realizacji
01.10.2019 r. - 30.09.2020 r.

Krótki opis projektu
Projekt jest realizowany od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. Jego celem jest zwiększenie jakości i dostępności usług społecznych skierowanych do 39 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społ. z obszaru LGD Morawskie Wrota.
Działania projektu to utworzenie i świadczenie usług w mieszkaniach wspomaganych na terenie LGD, celem zwiększenia samodzielności i zaradności życiowej osób niepełnosprawnych oraz utworzenie nowych miejsc w świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w Gminie Godów (miejscowość Skrzyszów), celem zapewnienia usług dziennej opieki dla dzieci i młodzieży.
Grupy docelowe to osoby niepełnosprawne intelektualnie (z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności) w tym z niepełnosprawnością sprzężoną oraz dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych i przeżywających trudności wychowawcze oraz doświadczające problemów takich, jak alkoholizm, przemoc itp. W ramach projektu powstaną miejsca świadczenia usług społecznych obejmujące 15 miejsc w świetlicy oraz 6 miejsc w mieszkaniu wspomaganym.

Zakładane efekty, główne korzyści
- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami
w postaci mieszkań wspomaganych w programie - 24,
- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie - 15,
- liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 21,
- liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych
i chronionych istniejących po zakończeniu projektu - 6,
- liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu - 15.

 

do góry