Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00

Struktura Urzędu

Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Informatyki

Do podstawowego zakresu działania referatu należy prowadzenie spraw z zakresu obsługi sekretariatu, spraw organizacyjnych, kadrowych, obsługi rady gminy, kancelaryjno- gospodarczych, informatyki, koordynowania kontroli zarządczej w urzędzie, ewidencji ludności i dowodów osobistych, działalności gospodarczej, koncesji alkoholowych, zbiórek publicznych i zgromadzeń, zapewnienie obsługi prawnej urzędu, audytów, obsługi i doradztwa w zakresie spraw bhp, prowadzenie archiwum zakładowego.

Pracą Referatu kieruje Kierownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Informatyki.

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o zmianie imion i nazwisk.

Pracą USC kieruje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Referat Finansowy

Do podstawowego zakresu działania referatu należy obsługa finansowo- księgowa jednostki, a w szczególności: opracowywanie planu finansowego Urzędu Gminy oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej, prowadzenie księgowości dla Urzędu Gminy, prowadzenie spraw związanych z obliczaniem i ewidencją wynagrodzeń oraz wszystkich rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, prowadzenie centralnego rejestru umów i porozumień z których wynikają zobowiązania finansowe, prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, sporządzanie sprawozdań budżetowych, bilansu, rachunku zysków i strat, organizowanie inwentaryzacji i wycena majątku Urzędu.

Pracą Referatu Finansowego kieruje Kierownik Referatu Finansowego będący Zastępcą Skarbnika i głównym księgowym urzędu gminy.

Referat Podatków i Opłat

Do podstawowego zakresu działania referatu należy prowadzenie i realizacja zadań właściwych dla organu podatkowego, a w szczególności: prowadzenie spraw i postępowań w zakresie wymiaru podatków i opłat lokalnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenie postępowań podatkowych w celu ustalenia lub określenia wysokości zobowiązań podatkowych, przeprowadzanie kontroli podatkowych u podatników, windykacja oraz zabezpieczanie zobowiązań podatkowych, pomoc de minimis w zakresie podatków i opłat lokalnych.

Pracą Referatu Podatków i Opłat kieruje Skarbnik Gminy jako Kierownik Referatu Podatków i Opłat.

Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Do zadań referatu należą w szczególności sprawy z zakresu: planowania przestrzennego gminy, utrzymania porządku i czystości w gminie, ustawy o odpadach, budownictwa, ochrony zabytków i dóbr kultury, prawa górniczego i geologicznego, gospodarowania nieruchomościami, przekształcaniem wieczystego użytkowania w prawo własności, remonty mienia komunalnego, podział i scalanie nieruchomości, nazewnictwo ulic, placów, rond, komunalizacja i ewidencja mienia komunalnego, zadania związane z inwestycjami kubaturowymi i liniowymi, lokalnego transportu zbiorowego, gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, rolnictwa, prawa wodnego, ochrony środowiska, rozwoju lokalnego Gminy, cmentarzy, funkcjonowania brygady gospodarczej.

Pracą Referatu kieruje Kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

Referat Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej

Do zadań referatu należą sprawy placówek oświatowych dla których Gmina jest organem prowadzącym. Do zadań referatu należy koordynowanie polityki kadrowej, finansowej i administracyjnej oraz zadań z obszaru oświaty. Referat prowadzi sprawy związane z działalnością instytucji kultury, sportu i kultury fizycznej, zdrowia i polityki społecznej oraz funkcjonowaniem placówki wsparcia dziennego, realizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także współdziała w realizacji zadań z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Zespołem Interdyscyplinarnym i Gminną Radą Sportu.

Pracą Referatu kieruje Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej.

Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

Do podstawowego zakresu działania należy w szczególności: tworzenie i koordynowanie realizacji strategii rozwoju gminy, pozyskiwanie środków z programów pomocowych krajowych i zagranicznych, współpraca z gminami partnerskimi w ramach zawartych umów i porozumień, administrowanie witryną internetową urzędu i Biuletynem Informacji Publicznej, współdziałanie i koordynowanie wydawania gazety samorządowej gminy Godów, prowadzenie zamówień publicznych.

Pracą Referatu kieruje Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych.

Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych

Do podstawowego zakresu działania należy: realizacja zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych, realizacja zadań z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym w budynkach urzędu, współdziałanie ze Strażą Miejską w ramach zawartego porozumienia oraz Policją w zakresie ustalonym przez Wójta.

Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych jest samodzielnym stanowiskiem pracy.

Sekretariat Wójta Gminy

Sekretariat Wójta realizuje sprawy związane z zapewnieniem obsługi techniczno- organizacyjnej Wójtowi i Zastępcy Wójta w zakresie prowadzonych przez nich spraw, obsługą administracyjno- organizacyjną spotkań i narad organizowanych przez Wójta, Zastępcę Wójta, Sekretarza i Skarbnika, redagowaniem odpowiedzi na pisma i zaproszenia kierowane do Wójta i Zastępcy Wójta, prowadzeniem ewidencji i zbioru porozumień zawieranych z innymi jednostkami samorządowymi, organami administracji rządowej i innymi podmiotami, podejmowaniem czynności związanych ze stwierdzeniem własnoręczności podpisu oraz zgodności kserokopii z oryginałem przez Wójta, prowadzeniem terminarza pracy Wójta i Zastępcy Wójta. Sekretariat Wójta wchodzi w skład Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Informatyki.

Wójt Gminy

Do zakresu zadań i kompetencji Wójta należy:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami gminy Godów i reprezentowanie jej na zewnątrz
 2. prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Gminy Godów
 3. powoływanie i odwoływanie Zastępcy Wójta
 4. wnioskowanie do Rady w sprawie powołania i odwołania Skarbnika Gminy
 5. nadzorowanie przygotowania projektu budżetu i jego realizacji
 6. sprawowanie ogólnego nadzoru nad pracą Urzędu
 7. udzielanie upoważnień i pełnomocnictw w sprawach należących do jego własnych kompetencji
 8. nadzorowanie oraz akceptacja projektów uchwał Rady opracowywanych przez referaty,biura lub pracowników samodzielnych stanowisk pracy oraz określenie sposobu ich wykonania
 9. przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał podjętych przez Radę oraz składanie Radzie sprawozdania ze swej działalności
 10. gospodarowanie mieniem komunalnym i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłową gospodarkę finansową gminy
 11. pełnienie pozostałych powinności pracodawcy, wynikających z Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz innych aktów prawnych
 12. wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej
 13. wydawanie zarządzeń w tym w sprawach organizacyjnych i porządkowych
 14. sprawowanie zwierzchnictwa w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Godów
 15. wykonywanie zadań szefa Obrony Cywilnej Gminy
 16. ochrona informacji niejawnych i ochrona danych osobowych
 17. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej
 18. sprawowanie bezpośredniego zwierzchnictwa służbowego w stosunku do:
  • Z-cy Wójta Gminy
  • Sekretarza Gminy
  • Skarbnika Gminy
  • Kierownika Referatu Oświaty,Kultury i Polityki Społecznej
  • Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych
  • Administrator Bezpieczeństwa Informacji
  • Gminne Jednostki Organizacyjne i Instytucje Kultury
 19. utrzymywanie więzi ze społeczeństwem,w sprawach ważnych lub w przypadkach określonych odrębnymi przepisami prawa - zasięganie opinii mieszkańców ,organizacji i środowisk lokalnych oraz informowanie o założeniach do projektu budżetu,kierunkach polityki społecznej i gospodarczej Gminy
 20. wykonywanie innych zadań określonych przepisami prawa ,uchwałami Rady Gminy oraz wynikających z uregulowań wewnętrznych.

Zastępca Wójta Gminy

Do zakresu zadań i kompetencji Zastępcy Wójta należy:

 1. zastępowanie Wójta podczas jego nieobecności
 2. składanie w imieniu gminy oświadczeń woli w sprawach majątkowych w zakresie zarządu mieniem - na podstawie udzielonego imiennie upoważnienia
 3. współpraca z organizacjami społecznymi , jednostkami pomocniczymi Gminy oraz koordynowania prac związanych z udziałem Gminy w stowarzyszeniach, związkach międzygminnych i porozumieniach komunalnych
 4. udział w posiedzeniach zespołu redakcyjnego gazetki samorządowej JESTEŚMY
 5. nadzór nad organizacją gminnych imprez organizowanych przez Wójta lub przy jego udziale
 6. sprawowanie bezpośredniego zwierzchnictwa służbowego w stosunku do:
  • Kierownika Referatu Inwestycji,Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
  • Kierownika Referatu Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych.

Sekretarz Gminy

Do zakresu zadań i kompetencji Sekretarza Gminy należy :

 1. współdziałanie z Wójtem w sprawach bieżącego funkcjonowania urzędu ,organizacji pracy oraz przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy
 2. upowszechnianie i wdrażanie nowoczesnych technik i metod organizacji pracy
 3. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami
 4. wykonywanie wobec Wójta czynności z zakresu prawa pracy,niezastrzeżonych do właściwości Rady lub jej Przewodniczącego
 5. opracowywanie regulaminu organizacyjnego i jego zmian oraz czuwanie nad zapewnieniem bieżącej aktualizacji wewnętrznych aktów prawnych Urzędu (regulaminów i instrukcji ) niezastrzeżonych na rzecz innych komórek
 6. realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi,w zakresie powierzonym przez Wójta, a w szczególności koordynowanie procesu zatrudnienia,organizowania naboru na wolne stanowiska urzędnicze,służby przygotowawczej,systemu oceniania oraz szkoleń
 7. koordynowanie spraw związanych z podróżami służbowymi, udzielaniem urlopów oraz innych dni wolnych oraz zwolnień od pracy
 8. współdziałanie z przedstawicielami załogi, kadrą zarządzającą , kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu w sprawach pracowniczych ,a także w zakresie przeciwdziałania występowaniu mobbingu w urzędzie
 9. zatwierdzanie w imieniu Wójta zakresów czynności dla pracowników urzędu
 10. dekretowanie korespondencji wpływającej do urzędu
 11. przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy
 12. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu
 13. współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy , placówkami oświatowymi w sprawach organizacji praktyk zawodowych ,staży , aktywizacji bezrobotnych
 14. koordynowanie spraw związanych z przeprowadzeniem wyborów,spisów i referendów w Gminie Godów
 15. koordynowanie opracowań statutu Gminy i jednostek pomocniczych Gminy oraz regulaminów Rady
 16. analiza oświadczeń majątkowych o których mowa w przepisach ustrojowych samorządu terytorialnego
 17. zastępowanie Wójta i Zastępcy Wójta w razie ich nieobecności lub w przypadku innych przyczyn niemożności pełnienia przez nich obowiązków
 18. organizowanie narad i spotkań kierownictwa urzędu z kierownikami komórek
 19. koordynowanie kontroli zarządczej w urzędzie
 20. sprawowanie bezpośredniego zwierzchnictwa służbowego w stosunku do:
  • Kierownika Referatu Organizacyjnego,Spraw Obywatelskich i Informatyki
  • Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  • archiwisty zakładowego i koordynatora czynności kancelaryjnych
 21. zapewnienie prawidłowej obsługi prawnej w urzędzie.

Skarbnik Gminy

Do zakresu zadań i kompetencji Skarbnika należy:

 1. kontrolowanie i nadzorowanie realizacji budżetu oraz bieżące informowanie Wójta o zagrożeniach i nieprawidłowościach związanych z jego realizacją,w tym w szczególności czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych przez pracowników Urzędu
 2. nadzór nad prawidłową gospodarką finansową gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uchwałami Rady i zarządzeniami Wójta
 3. czuwanie nad zapewnieniem równowagi budżetowej
 4. nadzór nad prowadzeniem księgowości budżetu gminy według odrębnego planu kont
 5. przygotowanie projektu budżetu gminy zgodnie z procedurą określoną przez Radę w stosownej uchwale oraz wieloletniej prognozy finansowej ,a w szczególności:
  • opracowywanie założeń i wytycznych do projektu budżetu
  • zbieranie i analizowanie materiałów planistycznych z poszczególnych komórek i jednostek organizacyjnych
  • sporządzanie analiz finansowych dla potrzeb konstruowania projektu budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej
  • przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami we współpracy z komórkami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy
  • sporządzanie wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu
  • przyjmowanie i sprawdzanie pod względem zgodności z projektem budżetu oraz uchwałą budżetową odpowiednio projektów planów finansowych oraz planów finansowych komórek i jednostek organizacyjnych gminy
  • zawiadamianie komórek i jednostek organizacyjnych o kwotach dochodów i wydatków ujętych w projekcie budżetu, uchwale budżetowej, uchwałach i zarządzeniach zmieniających budżet
  • opracowywanie budżetu gminy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz planu zadań zleconych,
 6. wykonywanie budżetu, poprzez:
  • przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy oraz innych uchwał budżetowych
  • bieżąca aktualizacja ewidencji szczegółowej wysokości planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów
  • przygotowywanie we współpracy z innymi komórkami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy projektów uchwał Rady w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
  • bieżące analizowanie realizacji budżetu gminy
  • koordynowanie opracowywania zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu i ich analiz, w tym:
   • sprawozdań kwartalnych
   • sprawozdań opisowych z wykonania budżetu za I półrocze oraz rok budżetowy
   • sprawozdań z wykonania wieloletniej prognozy finansowej
  • sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego
 7. prowadzenie rachunkowości jednostki , dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 8. składanie kontrasygnaty na dokumentach, w których wyrażona jest czynność prawna mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych
 9. wyznaczanie pracowników urzędu do przeprowadzania kontroli finansowej w urzędzie, jednostkach organizacyjnych gminy itd. i podatkowej w gminie oraz sprawowanie nadzoru nad jej realizacją
 10. sprawowanie funkcji Kierownika Referatu Podatków i Opłat.
 11. sprawowanie bezpośredniego zwierzchnictwa służbowego w stosunku do:
  • Kierownika Referatu Finansowego
  • Referatu Podatków i Opłat
 12. wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta w drodze odrębnych zarządzeń oraz pełnomocnictw, upoważnień i poleceń.
Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2019-10-09 Zarządzenie_nr_120.28.2017
ilość pobrań: 200
Zarządzenie_nr_120.28.2017 302,7KB zobacz
do góry