Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00

Struktura Urzędu

Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Informatyki

Do zadań referatu należą sprawy związane z: funkcjonowaniem Biura Obsługi Klienta, obsługą sekretariatu, sprawami organizacyjno-administracyjnymi, kadrowo-socjalnymi, Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, kancelaryjno-gospodarczymi, kontrolą zewnętrzną i kontrolą zarządczą, ewidencją ludności i dowodami osobistymi, działalnością gospodarczą, koncesjami alkoholowymi, zbiórkami publicznymi i zgromadzeniami, repatriacją, obsługą prawną, audytem wewnętrznym, obsługą i doradztwem w zakresie spraw BHP, informatyzacją urzędu, ochroną danych osobowych i systemem zarządzania bezpieczeństwa informacji, prowadzenie archiwum zakładowego.

Pracą Referatu kieruje Kierownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Informatyki.

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o zmianie imion i nazwisk.

Pracą USC kieruje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Referat Finansowy

Do podstawowego zakresu działania referatu należy obsługa finansowo- księgowa jednostki, a w szczególności: opracowywanie planu finansowego Urzędu Gminy oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej, prowadzenie księgowości dla Urzędu Gminy, prowadzenie spraw związanych z obliczaniem i ewidencją wynagrodzeń oraz wszystkich rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, prowadzenie centralnego rejestru umów i porozumień z których wynikają zobowiązania finansowe, prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, sporządzanie sprawozdań budżetowych, bilansu, rachunku zysków i strat, organizowanie inwentaryzacji i wycena majątku Urzędu.

Pracą Referatu Finansowego kieruje Kierownik Referatu Finansowego będący Zastępcą Skarbnika i głównym księgowym urzędu gminy.

Referat Podatków i Opłat

Do podstawowego zakresu działania referatu należy prowadzenie i realizacja zadań właściwych dla organu podatkowego, a w szczególności: prowadzenie spraw i postępowań w zakresie wymiaru podatków i opłat lokalnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenie postępowań podatkowych w celu ustalenia lub określenia wysokości zobowiązań podatkowych, przeprowadzanie kontroli podatkowych u podatników, windykacja oraz zabezpieczanie zobowiązań podatkowych, pomoc de minimis w zakresie podatków i opłat lokalnych.

Pracą Referatu Podatków i Opłat kieruje Skarbnik Gminy jako Kierownik Referatu Podatków i Opłat.

Referat Inwestycji, Mienia i Infrastruktury Komunalnej

Do zadań referatu należą sprawy z zakresu: spraw inwestycyjnych i remontowych obiektów kubaturowych i liniowych oraz sportowo-rekreacyjnych, turystycznych i małej architektury, komunalizacji i ewidencji mienia komunalnego, gospodarki komunalnej, gospodarki mieszkaniowej i lokalowej, drogownictwa, budownictwa, gospodarki gruntami, ochrony zabytków i dóbr kultury, gospodarowania nieruchomościami, przekształcania wieczystego użytkowania w prawo własności, nazewnictwa ulic oraz placów i rond, lokalnego transportu zbiorowego, prawa wodnego, rozwoju urbanistycznego Gminy, efektywności energetycznej, utrzymania porządku i czystości w gminie oraz organizacji pracy brygady gospodarczej, osób kierowanych przez sąd do prac społecznie użytecznych oraz prac społecznie użytecznych i prac sezonowych w ramach aktywizacji osób bezrobotnych.

Pracą Referatu kieruje Kierownik Referatu Inwestycji, Mienia i Infrastruktury Komunalnej.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Do zadań referatu należą sprawy z zakresu: planowania przestrzennego, ochrony środowiska, gospodarki odpadami i utylizacji odpadów niebezpiecznych, rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, prawa górniczego i geologicznego, rewitalizacji terenów, ograniczenia niskiej emisji, realizacji programu „Czyste Powietrze” oraz utrzymania pomników.

Pracą Referatu kieruje Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

Referat Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej

Do zadań referatu należą sprawy placówek oświatowych dla których Gmina jest organem prowadzącym. Do zadań referatu należy koordynowanie polityki kadrowej, finansowej i administracyjnej oraz zadań z obszaru oświaty. Referat prowadzi sprawy związane z działalnością instytucji kultury, sportu i kultury fizycznej, zdrowia i polityki społecznej oraz funkcjonowaniem placówki wsparcia dziennego, realizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także współdziała w realizacji zadań z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Zespołem Interdyscyplinarnym i Gminną Radą Sportu.

Pracą Referatu kieruje Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej.

Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

Do zakresu działania Referatu należą sprawy z zakresu pozyskiwania, realizowania i rozliczania funduszy krajowych i zagranicznych, realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, promocji Gminy i Urzędu Gminy, Biuletynu Informacji Publicznej, współpracy z gminami partnerskimi i innymi stowarzyszeniami oraz komunikacji społecznej.

Pracą Referatu kieruje Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych.

Samodzielne stanowisko ds. rady gminy

Do podstawowego zakresu działania stanowiska należy prowadzenie spraw z zakresu obsługi rady gminy i jej komisji; prowadzenie dokumentacji rady; prowadzenie spraw związanych z organizacją wyborów i referendów powszechnych, wyborów ławników do sądów powszechnych oraz wyborów sołtysów i rad sołeckich.

Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych

Do podstawowego zakresu działania należy: realizacja zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych, realizacja zadań z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym w budynkach urzędu, współdziałanie z Policją w zakresie ustalonym przez Wójta.

Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych jest samodzielnym stanowiskiem pracy.

Sekretariat Wójta Gminy

Sekretariat Wójta realizuje sprawy związane z zapewnieniem obsługi techniczno- organizacyjnej Wójtowi i Zastępcy Wójta w zakresie prowadzonych przez nich spraw, obsługą administracyjno- organizacyjną spotkań i narad organizowanych przez Wójta, Zastępcę Wójta, Sekretarza i Skarbnika, redagowaniem odpowiedzi na pisma i zaproszenia kierowane do Wójta i Zastępcy Wójta, prowadzeniem ewidencji i zbioru porozumień zawieranych z innymi jednostkami samorządowymi, organami administracji rządowej i innymi podmiotami, podejmowaniem czynności związanych ze stwierdzeniem własnoręczności podpisu oraz zgodności kserokopii z oryginałem przez Wójta, prowadzeniem terminarza pracy Wójta i Zastępcy Wójta. Sekretariat Wójta wchodzi w skład Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Informatyki.

Wójt Gminy

Do zakresu zadań i kompetencji Wójta należy:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami gminy Godów i reprezentowanie jej na zewnątrz
 2. prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Gminy Godów
 3. powoływanie i odwoływanie Zastępcy Wójta
 4. wnioskowanie do Rady w sprawie powołania i odwołania Skarbnika Gminy
 5. nadzorowanie przygotowania projektu budżetu i jego realizacji
 6. sprawowanie ogólnego nadzoru nad pracą Urzędu
 7. udzielanie upoważnień i pełnomocnictw w sprawach należących do jego własnych kompetencji
 8. nadzorowanie oraz akceptacja projektów uchwał Rady opracowywanych przez referaty,biura lub pracowników samodzielnych stanowisk pracy oraz określenie sposobu ich wykonania
 9. przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał podjętych przez Radę oraz składanie Radzie sprawozdania ze swej działalności
 10. gospodarowanie mieniem komunalnym i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłową gospodarkę finansową gminy
 11. pełnienie pozostałych powinności pracodawcy, wynikających z Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz innych aktów prawnych
 12. wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej
 13. wydawanie zarządzeń w tym w sprawach organizacyjnych i porządkowych
 14. sprawowanie zwierzchnictwa w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Godów
 15. wykonywanie zadań szefa Obrony Cywilnej Gminy
 16. ochrona informacji niejawnych i ochrona danych osobowych
 17. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej
 18. sprawowanie bezpośredniego zwierzchnictwa służbowego w stosunku do:
  • Z-cy Wójta Gminy
  • Sekretarza Gminy
  • Skarbnika Gminy
  • Kierownika Referatu Oświaty,Kultury i Polityki Społecznej
  • Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych
  • Administrator Bezpieczeństwa Informacji
  • Gminne Jednostki Organizacyjne i Instytucje Kultury
 19. utrzymywanie więzi ze społeczeństwem,w sprawach ważnych lub w przypadkach określonych odrębnymi przepisami prawa - zasięganie opinii mieszkańców ,organizacji i środowisk lokalnych oraz informowanie o założeniach do projektu budżetu,kierunkach polityki społecznej i gospodarczej Gminy
 20. wykonywanie innych zadań określonych przepisami prawa ,uchwałami Rady Gminy oraz wynikających z uregulowań wewnętrznych.

Zastępca Wójta Gminy

Do zakresu zadań i kompetencji Zastępcy Wójta należy:

 1. zastępowanie Wójta podczas jego nieobecności
 2. składanie w imieniu gminy oświadczeń woli w sprawach majątkowych w zakresie zarządu mieniem - na podstawie udzielonego imiennie upoważnienia
 3. współpraca z organizacjami społecznymi , jednostkami pomocniczymi Gminy oraz koordynowania prac związanych z udziałem Gminy w stowarzyszeniach, związkach międzygminnych i porozumieniach komunalnych
 4. udział w posiedzeniach zespołu redakcyjnego gazetki samorządowej JESTEŚMY
 5. nadzór nad organizacją gminnych imprez organizowanych przez Wójta lub przy jego udziale
 6. sprawowanie bezpośredniego zwierzchnictwa służbowego w stosunku do:
  • Kierownika Referatu Inwestycji,Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
  • Kierownika Referatu Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych.

Sekretarz Gminy

Do zakresu zadań i kompetencji Sekretarza Gminy należy :

 1. współdziałanie z Wójtem w sprawach bieżącego funkcjonowania urzędu, organizacji pracy oraz przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy przez pracowników urzęduwspółdziałanie z Wójtem w sprawach bieżącego funkcjonowania urzędu, organizacji pracy oraz przestrzegania porządku i dyscypliny pracy przez pracowników urzędu,
 2. przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał podjętych przez Radę,
 3. upowszechnianie i wdrażanie nowoczesnych technik i metod organizacji pracy,
 4. wykonywanie wobec Wójta czynności z zakresu prawa pracy, niezastrzeżonych do właściwości Rady lub jej Przewodniczącego,
 5. opracowywanie regulaminu organizacyjnego i jego zmian oraz czuwanie nad zapewnieniem bieżącej aktualizacji wewnętrznych aktów prawnych Urzędu (regulaminów i instrukcji ) niezastrzeżonych na rzecz innych komórek,
 6. realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi, w zakresie powierzonym przez Wójta, a w szczególności koordynowanie procesu zatrudnienia, organizowania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, służby przygotowawczej, systemu oceniania oraz szkoleń,
 7. współdziałanie z przedstawicielami załogi i bezpośrednimi przełożonymi komórek organizacyjnych w sprawach pracowniczych, a także w zakresie przeciwdziałania występowaniu mobbingu w urzędzie oraz przeciwdziałanie zjawiskom korupcji,
 8. dekretowanie korespondencji wpływającej do urzędu,
 9. przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,
 10. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 11. koordynowanie organizacji praktyk zawodowych, staży, aktywizacji bezrobotnych,
 12. nadzorowanie spraw związanych z przeprowadzeniem wyborów, spisów i referendów w Gminie Godów w uzgodnieniu z Wójtem, a także zapewnienie udziału przedstawiciela Wójta na zebraniach wiejskich, podczas których odbywają się wybory sołtysa i rady sołeckiej,
 13. koordynowanie opracowań statutu Gminy i statutów jednostek pomocniczych Gminy,
 14. przyjmowanie i analiza oświadczeń majątkowych, o których mowa w przepisach ustrojowych samorządu terytorialnego składanych przez pracowników urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz osób upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych,
 15. składanie Radzie Gminy informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych,
 16. koordynowanie kontroli zarządczej w urzędzie,
 17. zawieranie umów cywilnoprawnych w imieniu Gminy, w zakresie realizowanych zadań przez podległe komórki organizacyjne, a nie zastrzeżonych dla Wójta,
 18. udzielanie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych w zakresie realizowanych zadań przez nadzorowane komórki organizacyjne w uzgodnieniu z Wójtem,
 19. sprawowanie bezpośredniego zwierzchnictwa służbowego w stosunku do:
  • Kierownika Referatu Organizacyjnego,Spraw Obywatelskich i Informatyki
  • Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  • samodzielnego stanowiska ds. rady gminy w zakresie niezastrzeżonym dla Przewodniczącego Rady Gminy
 20. zapewnienie prawidłowej obsługi prawnej w urzędzie.

Skarbnik Gminy

Do zakresu zadań i kompetencji Skarbnika należy:

 1. kontrolowanie i nadzorowanie realizacji budżetu oraz bieżące informowanie Wójta o zagrożeniach i nieprawidłowościach związanych z jego realizacją,w tym w szczególności czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych przez pracowników Urzędu
 2. nadzór nad prawidłową gospodarką finansową gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uchwałami Rady i zarządzeniami Wójta
 3. czuwanie nad zapewnieniem równowagi budżetowej
 4. nadzór nad prowadzeniem księgowości budżetu gminy według odrębnego planu kont
 5. przygotowanie projektu budżetu gminy zgodnie z procedurą określoną przez Radę w stosownej uchwale oraz wieloletniej prognozy finansowej ,a w szczególności:
  • opracowywanie założeń i wytycznych do projektu budżetu
  • zbieranie i analizowanie materiałów planistycznych z poszczególnych komórek i jednostek organizacyjnych
  • sporządzanie analiz finansowych dla potrzeb konstruowania projektu budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej
  • przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami we współpracy z komórkami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy
  • sporządzanie wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu
  • przyjmowanie i sprawdzanie pod względem zgodności z projektem budżetu oraz uchwałą budżetową odpowiednio projektów planów finansowych oraz planów finansowych komórek i jednostek organizacyjnych gminy
  • zawiadamianie komórek i jednostek organizacyjnych o kwotach dochodów i wydatków ujętych w projekcie budżetu, uchwale budżetowej, uchwałach i zarządzeniach zmieniających budżet
  • opracowywanie budżetu gminy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz planu zadań zleconych,
 6. wykonywanie budżetu, poprzez:
  • przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy oraz innych uchwał budżetowych
  • bieżąca aktualizacja ewidencji szczegółowej wysokości planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów
  • przygotowywanie we współpracy z innymi komórkami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy projektów uchwał Rady w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
  • bieżące analizowanie realizacji budżetu gminy
  • koordynowanie opracowywania zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu i ich analiz, w tym:
   • sprawozdań kwartalnych
   • sprawozdań opisowych z wykonania budżetu za I półrocze oraz rok budżetowy
   • sprawozdań z wykonania wieloletniej prognozy finansowej
  • sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego
 7. prowadzenie rachunkowości jednostki , dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 8. składanie kontrasygnaty na dokumentach, w których wyrażona jest czynność prawna mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych
 9. wyznaczanie pracowników urzędu do przeprowadzania kontroli finansowej w urzędzie, jednostkach organizacyjnych gminy itd. i podatkowej w gminie oraz sprawowanie nadzoru nad jej realizacją
 10. sprawowanie funkcji Kierownika Referatu Podatków i Opłat.
 11. sprawowanie bezpośredniego zwierzchnictwa służbowego w stosunku do:
  • Kierownika Referatu Finansowego
  • Referatu Podatków i Opłat
 12. wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta w drodze odrębnych zarządzeń oraz pełnomocnictw, upoważnień i poleceń.
Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2022-02-14 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Godów
ilość pobrań: 1068
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Godów 1.14MB zobacz
Kategoria: Samorząd
pdf 2024-02-21 Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego.pdf
ilość pobrań: 23
Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego.pdf 469.13KB zobacz
do góry