Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Kontakt/Język migowy

Język migowy

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1824) Urząd Gminy w Godowie informuje o usługach pozwalających na komunikowanie się z tutejszym Urzędem osób doświadczonych trwale lub okresowo z trudnościami w komunikowaniu się, zwanych w ustawie "osobami uprawnionymi".
Świadczone usługi będą bezpłatne i realizowane podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Urzędu.

Korzystanie z usług tłumacza języka migowego

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego PJM, SJM, SKOGN przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Godów prosimy o:

 • kontakt telefoniczny pod nr +48 32 476 50 65 wew. 22,
 • fax pod nr +48 32 476 50 65 wew. 35,
 • e-mail na adres:
 • listownie na adres: Gmina Godów, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów z dopiskiem usługa tłumacza języka migowego i wysłać co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym spotkaniem.

Zgłoszenie

Wybierając formę komunikacji należy podać następujące informacje:

 • imię i nazwisko osoby uprawnionej,
 • adres korespondencyjny,
 • sposób komunikowania się z osobą uprawnioną,
 • przedmiot rozmowy

informacje o urzędzie w języku migowym

Możesz pobrać film jeżeli go nie widzisz - POBIERZ

Nawierzchnie ciągów pieszych oraz przed wejściem głównym są utwardzone i wypłaszczone, dzięki czemu zapewniają swobodny dojazd osobom z niepełnosprawnością ruchową. Obok budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.

Wejście do budynku nie znajduje się bezpośrednio od ul. 1 Maja. Do wejścia prowadzą schody, obok nich znajduje się platforma umożliwiająca dostęp do budynku osobom z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie, klient może skorzystać z dzwonka w celu przywołania pracownika.

Na parterze przy wejściu znajduje się Biuro Obsługi Klienta w którym można uzyskać informację lub pomoc. Wejście na piętro umożliwiają schody (brak windy). Brak barier poziomych na poszczególnych kondygnacjach uniemożliwiających dostęp do pomieszczeń. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie stosuje się udogodnień w postaci specjalnej pętli indukcyjnej lub systemów FM wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem, istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Usługa ta jest realizowana na wniosek, klient musi poinformować Urząd Gminy przynajmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Na parterze znajduje się:

 1. Biuro Obsługi Klienta, gdzie można złożyć i pobrać wniosek oraz uzyskać dodatkowe informacje o sposobie załatwienia sprawy. Można również zgłosić założenie działalności gospodarczej oraz uzyskać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2. Urząd Stanu Cywilnego gdzie można zgłosić urodzenie dziecka lub zgon osoby , zawrzeć związek małżeński oraz uzyskać odpisy aktów stanu cywilnego, a także załatwić sprawy związane ze zmianą imion i nazwisk.
 3. Biuro ewidencji ludności i dowodów osobistych ,gdzie można załatwić sprawy meldunkowe oraz  złożyć wniosek o uzyskanie dowodu osobistego. Ponadto biuro prowadzi stały rejestr wyborców oraz archiwum zakładowe.
 4. Referat Finansowy, który zajmuje się obsługą finansowo-księgową budżetu gminy.
 5. Referat Podatków i Opłat, który zajmuje się naliczaniem, ewidencją oraz egzekucją podatków i opłat lokalnych.
 6. Referat Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej, który zajmuje się sprawami oświaty, dowozem uczniów do szkół, w tym uczniów z niepełnosprawnościami, przyznawaniem stypendiów. Referat prowadzi sprawy związane z działalnością instytucji kultury i sportu, a także współdziała z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Zespołem Interdyscyplinarnym i Gminną Radą Sportu.
 7. Gabinet Skarbnik Gminy. Skarbnik Gminy czuwa nad prawidłowa gospodarką finansową gminy i  budżetem gminy. Zapewnia kontrolę i nadzór nad realizacją budżetu, czuwa nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych przez pracowników Urzędu, udziela kontrasygnaty na dokumentach, w których wyrażona jest czynność prawna mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych. Kieruje sprawami zakresu podatków i opłat oraz sprawuje nadzór nad Referatem Finansowym.

Na piętrze znajduje się:

 1. Gabinet Wójta. Wójt Gminy zajmuje się kierowaniem  sprawami Urzędu i gminy Godów oraz reprezentowaniem jej na zewnątrz, gospodarowaniem mieniem komunalnym i ponoszeniem odpowiedzialności za prawidłową gospodarkę finansową gminy, realizacją uchwał podjętych przez Radę Gminy, przyjmowaniem klientów w umówionych terminach.
 2. Gabinet Zastępcy Wójta. Zastępca Wójta kieruje sprawami z zakresu funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych , inwestycji gminnych , ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, realizacji programu Czyste Powietrze i PONE , organizacją imprez gminnych , a także sprawami majątkowymi w zakresie zarządu mieniem. Zastępuje Wójta Gminy podczas jego nieobecności.
 3. Gabinet Sekretarza Gminy. Sekretarz Gminy zajmuje się sprawami związanymi z funkcjonowaniem urzędu, organizacją pracy oraz przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy, zarządzaniem zasobami ludzkimi , nadzorowaniem spraw związanych z przeprowadzeniem wyborów, spisów i referendów w Gminie Godów , obsługą rady gminy , spraw obywatelskich i obsługi informatycznej urzędu.
 4. Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Informatyki, który zajmuje się sprawami związanymi z obsługą prawną, zatrudnieniem pracowników, obsługą informatyczną Urzędu, systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 5. Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych, który zajmuje się zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną, ochroną przeciwpożarową i współpracą z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.
 6. Samodzielne stanowisko ds. obsługi rady gminy, zajmuje się m.in. sprawami z zakresu obsługi rady gminy i jej komisji, prowadzeniem spraw związanych z organizacją wyborów i referendów powszechnych.
 7. Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych, który zajmuje się pozyskiwaniem i rozliczaniem środków unijnych i innych środków pozabudżetowych na realizację zadań własnych gminy, zarówno na realizację projektów inwestycyjnych, jak i realizację projektów kulturalnych oraz promocją gminy, a także przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 8. Referat Inwestycji, Mienia i Infrastruktury Komunalnej, który realizuje zadania z zakresu: spraw inwestycyjnych i remontowych obiektów kubaturowych i liniowych oraz sportowo-rekreacyjnych, turystycznych i małej architektury, komunalizacji i ewidencji mienia komunalnego, gospodarki komunalnej, gospodarki mieszkaniowej i lokalowej, drogownictwa, budownictwa, gospodarki gruntami, ochrony zabytków i dóbr kultury, gospodarowania nieruchomościami, przekształcania wieczystego użytkowania w prawo własności, nazewnictwa ulic oraz placów i rond, lokalnego transportu zbiorowego, prawa wodnego, rozwoju urbanistycznego Gminy, efektywności energetycznej, utrzymania porządku i czystości w gminie oraz organizacji pracy brygady gospodarczej, osób kierowanych przez sąd do prac społecznie użytecznych oraz prac społecznie użytecznych i prac sezonowych w ramach aktywizacji osób bezrobotnych.
 9. Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, który realizuje zadania z zakresu: planowania przestrzennego, ochrony środowiska, gospodarki odpadami i utylizacji odpadów niebezpiecznych, rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, prawa górniczego i geologicznego, rewitalizacji terenów, ograniczenia niskiej emisji, realizacji programu „Czyste Powietrze” oraz utrzymania pomników.

Chcąc załatwić sprawę w Urzędzie można wybrać jedną z dostępnych form:

 1. Kontakt telefoniczny pod nr 032 476 50 65.
 2. Bezpośrednio w Urzędzie.
 3. Poprzez platformę internetową ePuAP.
do góry