Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00

Ankieta

Godów wspiera osoby z Ukrainy. Ankieta ma charakter dobrowolny, niezobowiązujący.

W celu zaoferowania swojego wsparcia zostaw zgłoszenie. Wypełnij wstępną ankietę dotyczącą pomocy uchodźców z Ukrainy.

W jaki sposób możesz pomóc:

Dane kontaktowe:
Oświadczenie o wyrażeniu zgody:

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się klientów Urzędu Gminy Godów, że:
  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy Godów danych osobowych klientów jest Wójt Gminy Godów. Adres Urzędu Gminy Godów: ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów, tel. 32 476 50 65.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Sylwia Kochman, tel. 784 699 897, e-mail: iod@godow.pl .
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Stanu Cywilnego w Godowie czynności i zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego oraz innych ustaw, przepisów wykonawczych i regulacji.
  4. Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych - kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  6. Klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  9. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

(Ankieta wykorzystuje system ochrony przed robotami internetowymi tzw. "Captcha" autorstwa Google (reCAPTCHA) na którego zachowanie Urząd Gminy nie ma wpływu. Przy operacji zatwierdzania ankiety powinny pojawić się "obrazy do wyboru". Prawidłowe przekazanie ankiety sygnalizuje komunikatem: "Dziękujemy za wypełnienie Ankiety"). Czasami wystarczy ponowne kliknięcie na przycisk "Zatwierdź formlularz" w przypadku gdy "Captcha" się nie pojawi. Ankieta może zachowywać się inaczej na urządzeniach mobilnych i różnych przeglądarkach).

* pola wymagane
do góry