Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Urzędu Gminy Godów

Urząd Gminy Godów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Godów opublikowanej pod adresem https://www.godow.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-10-04.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Pliki dostępne do pobrania w znanych formatach: pdf, docx, odt, ods nie są zgodne ze standardem dostępności,
 • Brak treści alternatywnej dla plików niezgodnych ze standardem,
 • Brak treści alternatywnej dla plików multimedialnych opublikowanych na stronie WWW: filmów, zdjęć,
 • Pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne ponieważ pochodzą od innych instytucji i opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w danej instytucji,
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Udogodnienia

 • Dedykowany kontrast dla dostępności,
 • Strona internetowa posiada mechanizmy sterowania za pomocą klawiatury,
 • Elementy statyczne strony internetowej posiadają natywnie odpowiedni kontrast,
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między wierszami,
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między paragrafami (akapitami),
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między literami,
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między słowami,
 • Możliwość zatrzymywania,wznowienia wyświetlanych informacji za pomocą przewijanego slidera,

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zbigniew Prucnal - Koordynator dostępności, zbigniew.prucnal@godow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 4765065 wew. 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów

 • Wejście do budynku nie znajduje się bezpośrednio od ul. 1 Maja,
 • Nawierzchnie ciągów pieszych oraz przed wejściem głównym są utwardzone i wypłaszczone, zapewniają swobodny dojazd osobom z niepełnosprawnością ruchową,
 • Do wejścia prowadzą schody,
 • Obok nich znajduje się elektryczna platforma umożliwiającą dostęp do budynku osobom z niepełnosprawnością ruchową,
 • Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie, klient może skorzystać z dzwonka w celu przywołania pracownika.
 • Na parterze przy wejściu znajduje się Biuro Obsługi Klienta w którym można uzyskać informację lub pomoc,
 • Wejście na piętro umożliwiają schody (brak windy),
 • Brak barier poziomych na poszczególnych kondygnacjach uniemożliwiających dostęp do pomieszczeń,
 • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • W budynku nie stosuje się udogodnień w postaci specjalnej pętli indukcyjnej lub systemów FM wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące,
 • Wokół budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe,
 • Przed budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
 • Do budynków można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Budynek Urzędu Gminy, ul. 1 Maja 63, 44-340 Godów

 • Wejście do budynku znajduje się od strony ul. 1 Maja.
 • Nawierzchnie ciągów pieszych oraz przed wejściem głównym są utwardzone i wypłaszczone, zapewniają swobodny dojazd osobom z niepełnosprawnością ruchową.
 • Od strony ul. 1 Maja, pomiędzy chodnikiem a utwardzonym placem przed budynkiem, znajdują się schody.
 • Wejście do budynku nie posiada schodów.
 • W budynku znajduje się platforma schodowa umożliwiająca osobom z niepełnosprawnością ruchową dostęp do pomieszczeń znajdujących się na parterze.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.
 • Na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie.
 • Wejście na I i II piętro umożliwiają schody (brak windy).
 • Brak barier poziomych na poszczególnych kondygnacjach uniemożliwiających dostęp do pomieszczeń.
 • W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie braille’a.
 • W budynku nie stosuje się udogodnień w postaci specjalnej pętli indukcyjnej lub systemów FM wspomagających odsłuch przez osoby słabosłyszące.
 • Z lewej strony budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Usługa ta jest realizowana na wniosek, klient musi poinformować Urząd Gminy przynajmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą. W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego PJM, SJM, SKOGN przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Godów prosimy o:

 • kontakt telefoniczny pod nr +48 32 476 50 65 wew. 22,
 • fax pod nr +48 32 476 50 65 wew. 35,
 • e-mail na adres:
 • listownie na adres: Gmina Godów, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów
  Dodatkowe informacje znajdują się w zakładce „Język migowy” w menu Kontakt.

W naszym urzędzie nie zapewniamy dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

 

do góry