Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na (..)

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej - Skrzyszów, ul. Powstańców Śl.

2 Lipca 2024

Wójt Gminy Godów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Gminie Godów, w miejscowości Skrzyszów, przy ulicy Powstańców Śląskich.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków:
jednostka ewidencyjna: Godów, obręb ewidencyjny Skrzyszów
księga wieczysta nr: GL1W/00073605/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl.
nr działki: 576/27 o pow. 0,1812 ha, arkusz mapy 9
rodzaj użytku: Ba (tereny przemysłowe)
Dział III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów.

Zbywana nieruchomość położona jest w Skrzyszowie, województwo śląskie, powiat wodzisławski. Działka nr 576/27 ma kształt trójkątny, teren płaski, posiada możliwość dostępu do drogi publicznej poprzez działki drogowe gminne, zlokalizowana jest pośród zabudowy produkcyjno-usługowej, w rejonie terenów objętych statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów, uchwalonym uchwałą nr XXXVIII/276/2017 Rady Gminy Godów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów w jej granicach administracyjnych, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 05 grudnia 2017 r., poz. 6558, w/w nieruchomość stanowi teren zabudowy produkcyjno-usługowej - symbol na planie „B16PU”.

Szacunkowa wartość rynkowa prawa własności nieruchomości: 155.270,00 zł.
Termin składania wniosków o nabycie nieruchomości przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu upłynął z dniem 26 marca 2024 r.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie przedmiotowej nieruchomości, zakończony wynikiem negatywnym, odbył się w dniu 14.05.2024 r.

Cena wywoławcza: 156.290,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
Do ceny sprzedaży naliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w wys. 23 %.

Wadium w kwocie 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100) należy uiścić w pieniądzu na konto Gminy Godów nr 27 8470 0001 2001 0020 4899 0007 Bank Spółdzielczy Jastrzębie-Zdrój, w terminie do dnia 31 lipca 2024 r. przy czym za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Gminy Godów.
W treści wpłaty należy podać „wadium za działkę nr 576/27 w Skrzyszowie”.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2024 r. (tj. wtorek) o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Godów, w Godowie przy ul. 1 Maja 53.

Wylicytowana cena sprzedaży płatna jest jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Dowód zapłaty należy przedłożyć do wglądu przed podpisaniem umowy.
Koszty związane ze sprzedażą gruntu, tj. opłaty notarialne i sądowe w kwocie wyliczonej przez notariusza ponosi nabywca.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w podanym wyżej terminie i kwocie;
  • w przypadku osób fizycznych - przedłożenie dowodu tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby - pełnomocnictwa notarialnego;
    W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
  • w przypadku wspólników spółki cywilnej - przedłożenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpisu umowy spółki, dowodów tożsamości, w przypadku reprezentowania innej osoby - pełnomocnictwa notarialnego;
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw notarialnych, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałe wadia będą zwrócone.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.

Wójt Gminy Godów, w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, poinformuje nabywcę o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości.
Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

W przypadku, gdy podmiot ustalony jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie, Wójt Gminy odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Godów zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu uzyskać można w Referacie Inwestycji, Mienia i Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Gminy Godów przy ul. 1 Maja 63, tel. 32 4765065, wew. 56.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia
pdf 2024-07-02 Ogłoszenie_przetarg_II.pdf
ilość pobrań: 25
Ogłoszenie_przetarg_II.pdf 136.71KB zobacz

do góry