Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Aktualności/Informacja o możliwości podłączenia się właścicieli (..)

Informacja o możliwości podłączenia się właścicieli nieruchomości do kanalizacji sanitarnej - ul. 1 Maja w Skrzyszowie

31 Sierpnia 2021

Szanowni Mieszkańcy Sołectwa Skrzyszów
Wójt Gminy Godów informuje o możliwości podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej budynków zlokalizowanych przy ulicy 1 Maja w Skrzyszowie
Mieszkańcy, którzy mają możliwość podłączenia się do nowowybudowanej sieci kanalizacyjnej, mogą uzyskać na ten cel dofinansowanie. Zainteresowani otrzymaniem dotacji celowej na budowę przyłącza kanalizacyjnego, mogą złożyć w Urzędzie Gminy Godów wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami (oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością oraz zgoda na włączenie do kanalizacji sanitarnej uzyskana w JZWiK S.A.).
Właściciele posesji, którzy podłączą swoje nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w terminie do 23.06.2022r., mogą ubiegać się o dofinansowanie przedmiotowego przedsięwzięcia w wysokości do 800zł, zaś po wyznaczonym terminie maksymalna kwota dotacji będzie wynosić do 400zł.
Proces postępowania w celu wykonania przyłącza do kanalizacji sanitarnej:
1. Właściciel posesji składa w JZWiK S.A. wypełniony wniosek o zgodę na włączenie do kanalizacji sanitarnej. Do wniosku należy dołączyć mapę zasadniczą w skali 1:1000 (można wykorzystać mapę udostępnioną przez JZWiK S.A. w momencie uzgadniania trasy projektowanej sieci lub pobrać mapę w JZWiK S.A. w momencie składania wniosku).
2. Właściciel posesji ustala w JZWiK S.A. trasę przyłącza kanalizacji sanitarnej z pracownikiem Działu Technicznego.
3. Jeżeli właściciel posesji jest zainteresowany uzyskaniem dotacji na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej, po uzyskaniu zgody na włączenie do kanalizacji sanitarnej, powinien podjąć następujące działania:
- przed realizacją przedsięwzięcia należy złożyć w Urzędzie Gminy Godów „WNIOSEK w sprawie: dotacji celowej na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej” wraz wymaganymi załącznikami (zgoda na włączenie do kanalizacji sanitarnej uzyskana w JZWiK S.A. oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością),
- rozpatrywane są wyłącznie wnioski kompletnie złożone do dnia 30 listopada danego roku,
- pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia pomiędzy Gminą Godów a Wnioskodawcą umowy dotacyjnej,
- po podpisaniu umowy dotacyjnej, Dotowany składa pisemną informację o terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
- termin wykonania zadania oraz termin i sposób rozliczenia zadania objętego dotacją jest nie dłuższy niż do 15 grudnia danego roku,
- do 15 grudnia danego roku Dotowany składa pisemną informację potwierdzającą zrealizowanie zadania wraz z załącznikami, tj. faktury lub rachunki za zakupione materiały lub/oraz zrealizowane usługi związane z wykonaniem przyłącza (w tym usługa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej) z datą nie wcześniejszą niż data podpisania umowy dotacyjnej, oryginał protokołu odbioru technicznego przyłącza kanalizacji sanitarnej, kserokopia umowy na odbiór ścieków poprzez wybudowane przyłącze kanalizacyjne oraz kserokopia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- dotacja zostaje rozliczona i przekazana w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia zakończenia zadania przez Dotowanego.
4. Po uzyskaniu zgody na włączenie do kanalizacji sanitarnej należy otworzyć zlecenie na odbiór przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wcięcie do studni kanalizacyjnej - wniosek dostępny w JZWiK S.A.
5. Po wykonaniu wszystkich prac należy przedmiotowe przyłącze namierzyć geodezyjnie. Namiar należy zlecić firmie geodezyjnej prosperującej na rynku. Wynajęty geodeta powinien wypisać druk „Oświadczenie geodety” - druk dostępny w JZWiK S.A.
6. Właściciel posesji podpisuje w JZWiK S.A. stosowne umowy przyłączeniowe i na odbiór ścieków.
7. Właściciel na własny koszt wykonuje odcinek kanalizacji łączący instalację budynku ze wskazaną siecią kanalizacyjną.
8. Właściciel posesji zgłasza do JZWiK S.A. gotowe przyłącze i umawia się na odbiór przyłącza.
9. JZWiK S.A. dokonuje odbioru włączenia i sporządza „protokół odbioru przyłącza do kanalizacji sanitarnej.” Właściciel otrzymuje jeden egzemplarz protokołu.
Informacje w sprawie podłączenia można uzyskać w siedzibie JZWiK S.A. przy ul. Podhalańskiej 7 w Jastrzębiu-Zdroju oraz telefonicznie pod nr: (32) 47-87-778, (32) 47-87-759. Wszystkie wymagane wnioski i druki są dostępne w siedzibie JZWiK S.A. w Dziale Technicznym oraz na stronie internetowej
Wnioski dotyczące uzyskania dotacji na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej są dostępne w Urzędzie Gminy Godów: Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, pokój numer 24 oraz na stronie internetowej.

do góry