Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Aktualności/Uwaga hodowcy drobiu! Łaziska, Godów, Gołkowice i (..)

Uwaga hodowcy drobiu! Łaziska, Godów, Gołkowice i Skrbeńsko w strefie zagrożonej ptasią grypą

24 Maja 2023
Uwaga hodowcy drobiu! Łaziska, Godów, Gołkowice i Skrbeńsko w strefie zagrożonej ptasią grypą

Wojewoda śląski wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego oraz miasta Rybnik.

 

 

Wojewoda wyznaczył obszar zagrożony

W związku z pojawieniem się nowych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N1 u drobiu w gospodarstwach na terenie Republiki Czeskiej w miejscowości Rychwałd, w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Karwina Wojewoda Śląski wyznaczył dodatkowo obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), obejmujący:

 1. miejscowość Chałupki w gminie Krzyżanowice w powiecie raciborskim,
 2. miejscowości: Gorzyczki, Uchylsko w gminie Gorzyce w powiecie wodzisławskim,
 3. miejscowości: Łaziska, Godów, Gołkowice, Skrbeńsko w gminie Godów w powiecie wodzisławskim.

W obszarze zagrożonym Wojewoda nakazuje:

 1. utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
  a) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,
  b) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
 2. monitorowanie i niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwienie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.);
 3. niezwłoczne oczyszczenie i odkażenie miejsc przebywania drobiu oraz miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok drobiu, produktów drobiarskich, paszy dla drobiu oraz usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;
 4. niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI);
 5. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;
 6. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do budynków inwentarskich i wyjściami z tych budynków oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zastosowanie innych rozwiązań technicznych pozwalających na oczyszczenie i odkażanie obuwia przed wejściami do takich budynków i wyjściami z nich;
 7. w gospodarstwach, w których utrzymywany jest drób wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zainstalowanie w tych gospodarstwach niecek dezynfekcyjnych lub innych urządzeń zapewniających dezynfekcję kół pojazdów wjeżdżających do tego gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających - przy czym szerokość tych mat albo niecek nie powinna być mniejsza niż szerokość wjazdów do tego gospodarstwa i wyjazdów z niego, a ich długość nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego do tych gospodarstw lub z nich wyjeżdżających;
 8. w gospodarstwach, w których utrzymywany jest drób zabezpieczenie paszy, ściółki i wody przed kontaktem z dzikimi ptakami;
 9. posiadaczowi zwierząt:
  a) prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych,
  b) niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie,
  c) zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na wysoce zjadliwą grypę ptaków (HPAI), właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii.”

Na obszarze zagrożonym Wojewoda zakazuje:

 1.  przemieszczania ptaków dzikich oraz produktów pochodzących od tych ptaków i z tych ptaków przez ludzi;
 2. wyprowadzania z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób oraz wprowadzania do gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków;
 3. przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zagrożonym;
 4. wywożenie lub rozrzucanie ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób;
 5. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 6. wypuszczanie drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

Obszar zagrożony

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2023-05-24 Rozp. Woj. Śl. - ptasia grypa - dzikie ptaki i Czechy - ZMIENIAJĄCE - akt opublikowany(1).pdf
ilość pobrań: 79
Rozp. Woj. Śl. - ptasia grypa - dzikie ptaki i Czechy - ZMIENIAJĄCE - akt opublikowany(1).pdf 638.37KB zobacz

do góry