Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na (..)

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

1 Sierpnia 2023
Ogłoszenie o  II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

Wójt Gminy Godów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gminie Godów, w miejscowości Podbucze, przy ul. Wiejskiej 29.

 

 

 


Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków:
jednostka ewidencyjna: Godów, obręb ewidencyjny Podbucze
księga wieczysta nr: GL1W/00012569/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl.
nr działki: 376/44 o pow. 0,0177 ha, arkusz mapy 1
rodzaj użytku: Bi (inne tereny zabudowane)
Dział III i IV księgi wieczystej GL1W/00012569/4 wolny jest od wpisów.

Zbywana nieruchomość położona jest w znacznej odległości od centrum Gminy Godów, przy granicy z Gminą Gorzyce, w bliskim sąsiedztwie autostrady A-1, w rejonie skrzyżowania ulic.
Na działce posadowiony jest budynek usługowy, użytkowany do końca września 2022 r. jako sklep wielobranżowy.
Budynek jest murowany, posadowiony na planie prostokąta o powierzchni zabudowy 100 m² i szacowanej powierzchni użytkowej 85 m². Na powierzchnię działki składa się grunt pod budynkiem wraz z jego obejściem oraz dojściem od strony ulicy Wiejskiej. Działka zabudowana została wydzielona z większej działki, której pozostała część użytkowana jest jako pętla autobusowa wraz z przystankiem.
Budynek parterowy, elewacje wyłożone blachą, dach płaski kryty papą. Wejście główne do budynku od strony ulicy Wiejskiej. Z tyłu budynku dwa zejścia do pomieszczeń piwnicznych oraz wejście do budynku od strony zaplecza. Budynek posiada dwie odrębne sale sprzedaży każda z osobnym wejściem oraz pomieszczenia socjalne i magazynowe.
Budynek wyposażony w instalację elektryczną, gazową oraz wewnętrzną instalację wodno-kanalizacyjną.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów, uchwalonym uchwałą nr XXXVIII/276/2017 Rady Gminy Godów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów w jej granicach administracyjnych, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 05 grudnia 2017 r., poz. 6558 w/w nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - symbol na planie „C5MN1”.

Szacunkowa wartość rynkowa prawa własności nieruchomości zabudowanej: 80.504,- zł, w tym: wartość prawa własności gruntu: 4.804,- zł.
Termin składania wniosków o nabycie nieruchomości przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu upłynął z dniem 6 grudnia 2022 r.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, zakończony wynikiem negatywnym, odbył się w dniu 27 kwietnia 2023 r.

Cena wywoławcza: 81.850,- zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.
Wadium w kwocie 8.000,- zł (słownie: osiem tysięcy złotych) należy uiścić w pieniądzu na konto Gminy Godów nr 27 8470 0001 2001 0020 4899 0007 Bank Spółdzielczy Jastrzębie-Zdrój, w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r. przy czym za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Gminy Godów.
W treści wpłaty należy podać „wadium za działkę nr 376/44 w Podbuczu”.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 września 2023 r. (tj. środa) o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Godów, w Godowie przy ul. 1 Maja 53.

Wylicytowana cena sprzedaży płatna jest jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Dowód zapłaty należy przedłożyć do wglądu przed podpisaniem umowy.
Koszty związane ze sprzedażą nieruchomości, tj. opłaty notarialne i sądowe w kwocie wyliczonej przez notariusza ponosi nabywca.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w podanym wyżej terminie i kwocie;
  • w przypadku osób fizycznych - przedłożenie dowodu tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby - pełnomocnictwa notarialnego;
    W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
  • w przypadku wspólników spółki cywilnej - przedłożenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpisu umowy spółki, dowodów tożsamości, w przypadku reprezentowania innej osoby - pełnomocnictwa notarialnego;
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw notarialnych, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałe wadia będą zwrócone.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.

Wójt Gminy Godów, w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, poinformuje nabywcę o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości.

Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

W przypadku, gdy podmiot ustalony jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie, Wójt Gminy odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Godów zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu uzyskać można w Referacie Inwestycji, Mienia i Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Gminy Godów przy ul. 1 Maja 53, tel. 32 4765065, wew. 28.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia
pdf 2023-08-01 Ogłoszenie_przetarg_sprzedaż_nieruchomości_zabudowanej.pdf
ilość pobrań: 81
Ogłoszenie_przetarg_sprzedaż_nieruchomości_zabudowanej.pdf 117.08KB zobacz

do góry